Други,  Занаяти,  Ритуали

Келтският сплит

Откъс от Книгата на Дона Идън „Енергийна медицина“. Глава 6 „Аура, келтски сплит и основна решетка“

взето от:

https://obuch.info/knigata-na-dona-idn-energijna-medicina.html?page=3

Energy Medicine: Balancing Your Body's Energies for Optimal Health ...

Келтският сплит – свързващ елемент на енергийните системи

Подобно на паяжина, енергиите на тялото се оплитат, увиват, кръстосват, омотават, за да изтъкат мрежа с величествена красота. Равновеси­ето на този калейдоскоп от цветове и форми се подържа от енергийна сис­тема, известна на енергийните лечители по света под различни наименова­ния. Изтокът я нарича тибетски енергиен пръстен. В йогизма тя е предста­вена от две криви, които се пресичат седем пъти. На Запад тя е представена от символа на двете сплетени змии, които се кръстосват също седем пъти и са отличителен знак на медицинската професия.

Аз използвам термина келтски сплит не само защото имам афинитет към келтския метод на лечение, но също и поради факта, че тази плетеница ми напомня на старите келтски спираловидни рисунки без начало и край, понякога оплетени в тройна спи­рала. На упражненията ми идваха две медицински сестри (и двамата мъже – единият от Бразилия, а другият от Непал), които веднага разпознаха та­зи система на лечение, щом им я описах.

Всеки от тях трябваше да прилага келтския сплит в болницата, в която работи, съответно в отделение за изгаряния и вътрешни болести, като методът бе познат под различни наименова­ния.

Келтският сплит като енергийна система обхваща всички останали енер­гийни системи и създава резонанс между тях. Той опасва всички енергийни полета и поддържа цялостната ви енергийна система. Като упражнение използвайте келтското изплитане, за да разширите чрез пулсиране аурата си навън и да я укрепите.

Това упражнение също свързва всичките ви енергии заедно, така че да действат като единна мрежа. Щом докоснете една нишка някъде, цялата система реагира хармонично.

Енергиите на хората са уникални и все пак келтският сплит е универсален. Той свързва енергиите на всяко мозъчно полукълбо с противоположната страна на тялото. В символа на преплетените змии, в йогийската фигурата и в другите системи, които се базират на енергията, движеща се по гръбначния стълб, келтският сплит е показан като последователност от осморки, уви­ващи се седем пъти около горната част на тялото.

Но този повтарящ се модел може да бъде открит из цялото тяло – около горната част на главата, лице­то, торса, горната и долната част на краката. Тези преплитащи се енергии мо­жем да открием в умален вид на клетъчно ниво. Всъщност една нишка от ДНК може да се окаже прототип на келтския сплит като енергийна система.

Една от функциите на келтския сплит е да събира всички енергийни систе­ми в здрава мрежа от комуникации, така че информацията да достига лесно където е необходимо.

Това позволява на всички енергийни системи да работят съгласувано и хармонично. Когато келтският сплит е динамично ангажиран, вие се чувствате силни, заредени и вашите енергии наистина започват да жужат. Познавам няколко енергийни лечители, които могат да чуят келтския сплит на своите пациенти, особено когато човекът е здрав и моделът е ясно различим. Те казват, че звукът наподобява на тананикане или резонанс.

Мери-Ан е изключително интелигентна жена, която бе преминала през множество ужасни кризи. След като ги бе преодоляла, изглеждаше лъчезар­на и щастлива. Сърцето й бе отворено; тя бе израснала духовно, преодоля­вайки трудностите.

Тялото й обаче все още беше в състояние на стрес – из­морено, с наднормено тегло, с болки в ставите. Изглежда, нейният дух се бе справил и бе задминал превозното средство, с което пътуваше тялото. Кога­то работих с всяка една от енергиите, нарушени от стреса, прилагането на техниката на келтския сплит наподобяваше на изтегляне на енергиите й към нейния израснал дух.

Съществуват множество причини за приложение на процедурата келтски сплит. Тя е ценна в случаи, когато енергиите не се пресичат по правилен на­чин, например: дислексия и други нарушения на интелектуалната дейност, остри нарушения на имунната система, на практика при всяко едно заболя­ване.

Аз често завършвам лечението, като изтъкавам всички полета заедно. Също така мога да започна сеанса с келтския сплит. Особено когато енер­гиите на даден човек в началото са така объркани, че не мога да ги диагностицирам правилно, келтският сплит ми помага да намеря верния път. Той подрежда енергиите и изяснява статуса.

Келтско изплитане на келтския сплит. Прегледайте техниката за изтъкаване на аурата. Всяка от енергийните ви системи може да бъ­де изплетена в по-здрава мрежа, ако с ръка проследите моделите на келтс­кия сплит около тялото ви. Движенията могат да бъдат с голяма или малка амплитуда около която и да е област на тялото. Направете колкото искате опасвания. Вашата интуиция ще ви води. Няма опасност да сгрешите, тъй като на тялото му харесват движенията на келтския сплит. Той активира енергиите без начало и без край, кръстосващи тялото ви.

Ритмични осморки. Ритмичните осморки са вариация на техниките на Келтския сплит. Ако не можете да се отпуснете и да освободите мисълта си от напрежението или просто не можете да се съсредоточите, енергийното интегриране на дясната и лявата половина на мозъка ви ще доведе до равно­весие (време — по-малко от минута).

1. Застанете с отпуснати надолу ръце и завъртете тялото си, като прехвърляте тежестта си от единия хълбок на другия – все едно че танцувате.

2. Нека ръцете ви да се движат в хармония с тялото (фиг. 34). Ще за­бележите, че тялото и ръцете ви описват осморни движения. Оста­вете ръцете ви да се движат свободно и да описват широки кръго­ве.

3. Прострете ръце напред и направете широко осморно движение с двете ръце. Вдигнете ги нагоре и надясно, опишете кръг, след това нагоре и наляво, опишете кръг, след това пак нагоре и надясно. Извивайте кръста в посоката на ръцете и оставете ритъмът на тяло­то ви да ви води. Това е по-скоро танц, отколкото упражнение.

Фиг. 34 Ритмични осморки

Няколко ритмични осморки ще помогнат на лявата и дясната половина на мозъка да подобрят комуникативните си способности. Тази техника се използва в образователната кинезиология и част от приложната кинезиологията, която помага на децата с дислексия и с увреждания на способностите за запаметяване. Редица изследвания показват, че изпълняването на ритмични осморки на черна дъска с тебешир с участие на цялото тяло помагат на де­цата с подобни проблеми.

Келтски сплит с участието на партньор. Съществува много лесен и прост енергиен тест да се определи кои елементи от келтския сплит са нару­шени. Отново най-добрият начин е да се вслушате в интуицията си и да се оставите тя да ви води.

Всъщност, освен ако не сте много добре социализи­рани, вие автоматично и несъзнателно се опитвате да кръстосате ръцете или глезените си, когато се нуждаете от прилагане на техниките на келтския сплит. За да разберете дали партньорът ви се нуждае от келтски сплит и за да направите корекция, изпълнете следното (време — около три минути):

1. Движете ръката си от рамото към противоположния хълбок с бър­зо загребващо движение, като едва докосвате тялото.

2. Тестувайте енергийно ръката на партньора си.

3. Направете същото в обратна посока — от хълбока към противопо­ложното рамо, и тестувайте енергийно.

4. За корекция: С двете си ръце опишете осморка над тялото на 5-6 см от него. Започнете от посоката, която е била силна по време на енергийния тест и продължете да описвате осморки.

5. Движете ръцете си свободно, следвайки своя ритъм, като в продължение на минута-две правите осморки.

6. Ако и двете посоки се окажат слаби, което е доста необичайно, направете осморките и в двете посоки.

Тестът и корекциите можете да направите както пред торса, така и над гла­вата, шията, краката или който и да е друг сегмент от тялото.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *