Български автори,  История,  Литература

„КЕЛТСКА“ БЪЛГАРИЯ. Избрана Библиография

Автори: Александър Фалилеев, Юлий Емилов, Никола Теодосиев, 2010

Превод от английски: Сурен Исраилян 5.01.2012г.

Взето от: https://vdocuments.site/falileyev-al-celtic-bulgaria-a-select-bibliography-st-petersburg.html

Уважаеми приятели ! Тази статия, след кратка встъпителна част предлага професионално подбран списък от най-известните автори, писали за келтите в земите на днешна България. Според мен списъкът е уникален като точност и обем.

Институт за лингвистични изследвания при Руската Академия на науките

Department of Welsh, Aberystwyth University Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth

Изданието е подготвено с финансова подкрепа на РГНФ:

грант 09-04-00-417а „Келти в Югоизточна Европа: данни на ономастика“ и грант НШ-5630.2010.6 на Президент на Руската Федерация /„Школа за индоевропейско и сравнително историческо езикознание“/

Изследване, залегнало в това издание е частично финансирано от Arts and Humanities Research Council

Санкт-Петербургска издателска фирма Нестор-История, 2010

Въведение

Това издание съдържа избрана библиография на научни изследвания по различни аспекти на келтската миграция в античността в района, който сега е на територията на България и нейното взаимодействие с общности в региона.

Изданието цели да обхване най-важните публикации по археология, нумизматика, история и лингвистика, свързани с тези въпроси. Тъй като използването на думата „келтски”  в този контекст вероятно ще предизвика въпроси сред съвременните изследователи, особено археолози, ние я слагаме в кавички в заглавието.

Но независимо от това съставителите на Избрана Библиография смятат, че тази дума е много удобен обобщаващ термин за исторически и лингвистични теми, посочени по-долу.

Що се касае предисторията, може би преди тридесетина години думите „келтски” и „латенски” била почти равностойни в археологически изследвания, които разкривали предметни доказателства на културни контакти между Източни Балкани и Централна Европа през втората половина на първото хилядолетие преди Христа.

Някои заглавия събрани в тази библиография ясно илюстрират този подход. В българската археология терминът „латенски” също бил използван като хронологичен етикет на открития от времето на „Втория Желязен Век” в „Умерената Европа”, но самите артефакти се обвързвали с древните траки.

Съвременните археолози, обаче предпочитат да боравят с термините „Късен Желязен Век” и „Преди Римляните” за да избегнат всякаква връзка с „келтска” или „латенска” култура.

Като се съобразяват с тези промени в терминологията и двойствено значение на различни термини от археологическо естество съставителите решиха да запазят думата „келтски” като традиционен термин, който покрива темата и е свързан със заглавията, включени в тази библиография. Изданието също така замислено като предварително ръководство към история на изследванията.

В този аспект думата „келтски” дава добра връзка между постигнатото и съвременните изследвания, при това не само в археологията. Същият термин безпроблемно се използва в лингвистични и ономастични изследвания /ономастика се занимава с със значението, произхода и разпространението на лични имена и имена на географски понятия – заб. на преводача/.

Що се касае до словосъчетанието „келтска България“, независимо от явния парадокс на хронологично противоречие, то съвсем нормално се вписва в правилата на английския език, подобно на Вестготска Испания или Римски Уелс.

Келтските миграции и присъствието им на територията на днешна България са проследени на различни нива и са доказани в различни хронологични периоди на протоисторията и античността. Информация за най-стария език, употребяван в този регион, а именно тракийският дълго време била разглеждана и понякога ползотворно сравнявана с келтския на ниво протоиндоевропейски езици.

На всичко отгоре има теория, приета от някои учени, която слага /прото/ Тракийци и /прото/ Келти в съседни територии, което неминуемо говори за по-близки връзки между езиците генетически, а и за възможен лингвистичен контакт между носителите на тези два говора.

Проникване на носителите на Континенталния келтски език като нашествениците и като търговци в този регион се документирало в трудовете на древни историци – Полибий, Павзаний, Помпей Трог и други.

Изследванията на археологически открития като латенското пренасят от Централна Европа успоредно и лингвистични келтски топоними, запазени от авторите на класическа античност и ранното Средновековие /Птолемей, Прокопий между тях/ и създават основа за съвременни опити за определяне на региони под техен контрол или влияние на територията на днешна България.

Най-важният регион, разбира се, е така нареченото „Келтско Царство в Тракия с център Тиле”, което било създадено след прочутия поход до Делфи през 3 в. пр.н.е.  Забележително е, че точното географско място на царството все още се дискутира, макар че присъствието на царството в източната част в този регион е извън съмнение.

Други територии, където връзката на артефакти и географски имена с келти горе-долу съвпада, се отнасят до региона на Северозападна България. Отделни находки, свързани с келтски миграции и техни взаимоотношения с местни общности са открити в различни части на България.

Исторически интерпретации на тези археологически документи не са единни, както е случаят с части от колесница, открити в гробница в с.Мезек /Югоизточна България/ който стана предмет на дълги дискусии.

Римското нашествие в тези земи и тяхното присъединяване към орбитата на империята е докарало тук колонисти и ветерани от „Келтски Запад”, някои от които са били с келтски /или вероятно келтски/ имена, които са били регистрирани в съответните документи.

Гръцките регистри, предимно от източната част на страната също имали някои имена, които се определяли като келтски, а това може би се свързвало с най-източната келтска земя – Галатия в Мала Азия.

Излишно е да се казва, че от гледна точка на лингвистиката келтски антропоними /личните, бащините, фамилните и родовите имена на хората, с техните прякори – заб. на преводача/, не показват непременно, че носителят им говори келтски, и съответно всяко демографско изследване базирано само по този параметър е обречено на провал. Тези факти са обаче от изключително значение за Континентални келтски езикови проучвания.

Келтски изследвания в България имат дълга история – исторически, археологически и езикови аспекти на келтското присъствие в този регион и келто-тракийската езикова връзка са били подробно проучвани в продължение на повече от 100 години.

Първите изследвания на учените като австриеца В.Томашек /1841-1901/ и българина Д.Дечев /1877-1958/ са били в основата на лингвистичния аспект на по-късните проучвания.

Всеки сериозен историк на тракийската история не можел да подмине въпросите, свързани с келтските нашествия през 3в пр.н.е., които са предшествали изграждането на келтски поселения в различни региони на България.

Първата статия за келти, изцяло посветена на обширно изследване за историческото присъствие на келтите в региона, с автор Г.Кацаров /1874-1958/ се появила на български език през 1919, докато проучванията по отделен, но изключително важен проблем – локализация на келтско Царство в Тракия с център Тиле вече са били публикувани от Константин Иречек /1854-1918/ през 1876г.

Събиране и анализ на археологически факти, свързани с келтските миграции в Източни Балкани също били започнати в първата четвърт на миналия век. Първите изследвания на Р. Попов /1876-1940/ и В. Миков /1891-1970/ определили началото на научния интерес към материалните доказателства от тези исторически събития. 

През втората половина на миналия век са се появили повече заглавия по тази тема, публикувани на български и други европейски езици. Имената на авторите като В. Бешелиев /1900-1992/, Хр. Данов /1908-1997/, М. Домарадски /1949-1998/, И. Дуриданов /1920-2005/, Т. Герасимов /1903-1974/, В. Геров /1903-1991/, И. Венедиков /1916-1997/ и много други са известни на всеки студент по история.

В края на 20 век и първата декада на новото хилядолетие се публикуваха нови изследвания по този въпрос, направени от български учени и академици от други страни. Плодовете на тази активност са отразени в тази Избрана библиография.

Библиографията е подредена по английската азбука. Имената на българските и руските автори, ако публикациите им са на родния език са посочени с латински букви  /по официален стандарт на транслитерация от 2006г./, а също така са посочени и заглавията им на роден език, след наклонена черта.

Заглавията са в хронологичен ред, ако са на български или руски език, първо са дадени в оригинал и след това преведени на английски език или в някои случаи на други европейски езици, ако те съдържат съответстващото обобщение, каквато е обичайна практика.

Заглавията на книги с участие на други автори, български или руски са написани с латински букви или преведени. Където съставителите преценили, че заглавието не отговаря точно на съдържанието на публикацията, следва кратко обяснение, понякога съпроводено от допълнителни библиографски данни.

За да не се обърква читателят, абревиатурите по принцип са избегнати, например МИФ е серия публикации Митология, Изкуство, Фолклор.

Настоящата Библиография има ограничения в избора на данни, защото целта не беше пълен списък или максимален обхват. Вместо това фокусът е върху по-новите изследвания, а читателят който се интересува от проблема, ще намери препратки към по-старите публикации.

Същевременно има заглавия от края на 19 век и началото на 20 век. Това не е просто уважение към пионерите на келтските проучвания по български земи, а показва, че техните трудове не са изгубили академичната си стойност и не са станали само антикварни предмети.

Коментари по отделни фрагменти от трудовете на антични и ранно средновековни автори по повод келтските миграции и присъствието им в региона, които присъстват в академични издания и преводите им на различни езици, които обикновено са доста лаконични не са включени в това издание.

По същия начин справочни издания като Енциклопедия „Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft”, която съдържа препратки към теми, които разискваме тук, също не са включени. Публикациите, свързани с латински регистри в региона които съдържат келтски /или вероятно келтски/ имена също не са включени в това издание.

Причината на тази политика е повече от ясна. От една страна, дискутирайки келтските антропоними, намерени в подобни текстове, академиците обикновено използват публикациите на А.Холдер, издавани през 1896-1913г., а от другата, обяснения по изданията на тези регистри са събрани по удобен начин от М.Минкова през 2000г.

Посочени автори и техните публикации присъстват в Библиографията, а пълният списък на всички подобни издания значително би прехвърлил планирания й обем. Обаче тези издания, които са свързани с трудовете по келтска ономастика и които или липсват при М.Минкова /която направи забележително полезен сборник на лични имена от латинските регистри в България/ или са се появили след това издание, са включени тук.

По същия начин обяснения към изданията на гръцките регистри с келтски антропоними, намерени в България не са били включени – читателят ще ги намери в статията на покойния И.Дуриданов /1997/ и използвайки списъка на най-ценните регистри в региона, подготвени от Г.Михайлов може да се запознае със съответните текстове.

Като цяло съвременни публикации, представени в тази Библиография могат да се различават по отношение на фактите и тяхна интерпретация, дори и на академично ниво. В това издание е приет подходът да не се коментират публикациите, дори тези, които предлагат изводи, различни от позицията на съставителите на тази Библиография.

Изследвания по различни аспекти на келтицизма /келтски миграции и влияние/ в съседните региони бяха включени дотолкова, доколкото имат връзка с територията на днешна България. Обикновено тези издания имат кратка анотация.

Съставителите на Избрана Библиография искрено се надяват, че в най-близкото бъдеще новите изследвания по различни въпроси на келтите в България в антични времена ще направят това издание леко остаряло. 

Независимо от това, ние вярваме, че нашето издание „Келтска” България” е и ще остане полезен справочник за бъдещи изследвания.

Александър Фалилеев, Юлий Емилов, Никола Теодосиев Абъристуит – Санкт Петербург – София, January, 2010

Alessandri, S. 

1997 Alessandro Magno e i Celti. – Museum Helveticum 54 (1997), 131–157. 

Anastassov, J.

2006 Objets latèniens du Musée de Schoumen (Bulgarie). – V. Sîrbu, D. L. Vaida (eds.),

Thracians and Celts. Proceedings of the International Colloquium Bistrica, 18–20 May 2006. Cluj-Napoca: Editura Mega 2006, 11–50.

2007 Le mobilier latèniens du Musée de Ruse (Bulgarie). – Известия на Регионален Исторически музей Русе 9 (2007), 165–187. [Izvestiyana Regionalen Istoricheski  muzei Ruse 9 (2007), 165–187].

2008 Représentation d’une épée laténienne sur le tombeau de “Ginina Mogila” à

Sboryanovo (Sveshtari / Bulgarie). – D. Gergova (ed.), Phosphorion. Studia in honorem Mariae Čičikova. Sofia: Akademichno izdatelstvo “prof. Marin Drinov” 2008, 175–181. 

Antonov, D. / Антонов, Д.

2005 Изделия от благороден метал в Северна Тракия –технологичен анализ и локализация на местни ателиета на производство (VІ в.пр.Хр–І в.). Автореферат на дисертация. София 2005. [Artefacts of precious metal in Northern Thrace – technological analysis and localization of local production centres (VI c.BC – I AD). Abstract of Ph. D. thesis. Sofia 2005. Виж също: Д.Антонов, Данни за добива и обработката на благородни метали в Северозападна Тракия (Vв.пр.Хр. –ІІІв.).–И.Маразов (ред.), Траките и околния свят. Научна конференция Шумен 2004. МИФ 9 (2005), 137–148 / D. Antonov, Data of precious metal production and technique in Northwestern Thrace (V c. BC – III c.).– I. Marazov (ed.), Trakite i okolniya svyat. Nauchna konferentsiya Shumen 2004. MIF 9 (2005), 137–148]. 

Archibald, Z.

1998 The Odrysian Kingdom of Thrace. Orpheus Unmasked. Oxford: Clarendon Press 1998. [Contains discussion of earliest Celtic raids in Thrace].

Atanasov, G. / Атанасов,Г.

1992 Съоръжения от III–II в.пр.н .е. от околностите на с.Кълново, Шуменско. Известия на Историческия МузейШумен 7 (1992), 5–39 [Burial structures in the vicinity of Kalnovo (III – II c. BC). – Izvestiya na Istoricheskiya Muzei – Shumen 7 (1992), 5–39. See also G. Atanasov, Y. Yorgov, The Valley of Kamchiya River in Smyadovo-Dragoevo Region during Classical and Hellenistic Ages.– L. Vagalinski (ed.), The Lower Danube in Antiquity (VI c. BC – VI c. AD). Sofia: Nous publishers (2007), 37–44].

1995 (ред.), Въоръжението в Древна Тракия. Каталог на изложба. Шумен 1995. [(ed.), The weaponry in ancient Thrace. Catalogue of exhibition. Shumen 1995].

2005 Инструменти за производство на ювелирни изделия от фонда на РИМ –Шумен. –И. Маразов (ред.), Траките и околния свят. Научна конференция Шумен 2004. МИФ 9 (2005), 123–135 [Instruments for production of jewellery, kept in the depot of Regional History Museum-Shumen. -I. Marazov (ed.), Trakite i okolniya svyat. Nauchna konferentsiya Shumen 2004. MIF 9 (2005), 123–135, publication of Bobata find as matrix].

Babeş, M.

1973 Germanische latènezeitliche Einwanderungen im Raume östlichder Karpaten.– G. Novak (ed.), Actes du VIIIe Congrès Internationaldes Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Beograd, 9–15 Septembre 1971, Volume III. Belgrade 1973, 207–213 [discusses the migrations of Bastarnes in Eastern Balkans and ethnic definitions].

1983 Paftalele Latène tîrzii din sud-estul Europei.– Studii şi cercetâride istorie vecheş i arheologie 34 (1983), 196–221 [on typology anddistribution of Late La Tène belt hooks in Southeastern Europe]. 

Berciu, D.

1957 À propos de la genèse de la civilisation de Latène chez les Géto-Daces. – Dacia 1 (1957), 132–141.

1967 Les Celtes et la civilisation de La Tène chez les Géto-Daces. – Bulletin of the Institute of Archaeology, University of London 6 (1967),75–94.

Berquist, A., Taylor, T.

1987 The origin of the Gundestrup cauldron.– Antiquity 61 (1987), 10–24 [see also R. Hachmann, Gundestrup-Studien. – Bericht der Romisch-Germanischen Kommision 71 (1990), 568–903; F. Kaul, The Gundestrup Cauldron – Thracian, Celtic or Both. – F. Kaul,

I. Marazov, J. Best, N. De Vries (eds.), The Thracian tales on the Gundestrup Cauldron. Amsterdam: Najade Press (1991), 7–42; F. Kaul, The Gundestrup Cauldron Reconsidered. – Acta Archaeologica 66 (1995),1–38; F. Falkenstein, Anmerkungen zur Herkunftsfrage des Gundestrup-kessels. – Praehistorische Zeitschrift  79 (2004), 57–88; F. Kaul, Gundestrup cauldron. – J. T. Koch (ed.), Celtic culture. A historical encyclopedia. Volume III. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC-Clio 2006, 854–857].

Beševliev, V.

1968 Keltische Ortsnamen in der Kastellverzeichnissen bei Prokop. –V. Georgiev, N. Todorov, V. Tăpkova-Zaimova (eds.), Actes du Premier congrès international des études balkaniques et sud-est européennes. Volume VI. Sofia: BAN 1968, 415–423.

1970 Zur Deutung der Kastellnamen in Prokops Werk De aedificiis. Amsterdam: Adolf M. Hakkert 1970. 

Briscoe, J.

2008 A Commentary on Livy. Books 38–40. Oxford: Oxford University Press 2008

Bospachieva, M. /Боспачиева, M.

1995 Могилно погребение от елинистическия некропол на Филипопол. – Известия 

На Музеите в Южна България 21 (1995), 43–61. [Tumular grave from the Hellenistic necropolis of Philippopolis. – Izvestiya na Muzeite v Yuzhna Bulgaria 21 (1995), 43–61].

2005 New Data about Philippopolis until the Еstablishment of the Roman Rule in Thrace.-

T. Stoyanov, M. Tonkova, Chr. Preshlenov, Chr. Popov (eds.), Heros Hephaistos. Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova. Veliko Tarnovo: Faber 2005, 316–323 [publication of La Tène artefacts from tumular necropolis near the urbancentre. Виж също: B. Koleva, M. Martinova, M. Bospachieva, Desdonnées nouvelles sur l’histoire de Plovdiv.– L. Domaradzka, J. Bouzek, J. Rostropowicz (eds.), Pistiros et Thasos. Structures économiques dans la péninsule Balkanique aux VII e– II e siècles avant  J.-C.Opole 2000, 104–112].

Bosworth, A.

1994 Alexander the Great. Part.1. The events of the reign.–D. Lewis,J. Boardman, S. Hornblower, M. Ostwald (eds.), The Fourth century BC. Cambridge Ancient History, volume VI, Second edition. Cambridge: Cambridge University Press 1994, 781–845

Bouzek, J.

2002 Die keltische Kunst und der Osten.– A. Lang, V. Salač (eds.), Fernkontakte in der Eisenzeit. Dálkové kontakty v době železné. Konferenz Liblice 2000, Praha: Archeologický ústav AVČR 2002,102–109.

2005 Thracians and Their Neighbours: Their Destiny, Art and Heritage. Studia Hercynia 9 (2005), 1–286.

2005 Celtic Campaigns in Southern Thrace and the Tylis Kingdom: The Duchcov Fibula in Bulgaria and the Destructions of Pistiros in 279/8 BC. – H. Dobrzańska, V. Megaw, P. Poleska (eds.), Celts on the Margin. Studies in European Cultural Interaction 7th Century BC – 1st Century AD dedicated to Zenon Woźniak. Kraków: Institute of Archaeology and Ethnology Kraków 2005, 93–101. [Виж също J. Bouzek, Pistiros and the Celts.– Eirene 42 (2006), 124–129; J. Bouzek, La destruction de Pistiros, les Thraces et les Celtes en Bulgarie. – Studia Hercynia 11 (2007), 76–82; and J. Bouzek, Celts at Pistiros. –J. Bouzek, L. Domaradzka, Z. Archibald (eds.), Pistiros III. Excavations and Studies. Prague: Charles University Press 2007, 249–253].

2007 Archaeology and History. Between Literary and Archaeological Sources on Celtic Migrations. – Graecolatina Pragensia 21 (2007), 153–164. 

Bouzek, J., Domaradzka, L.

2007 Emporion Pistiros between Great Powers. An Attempt to Sketch its History.–J.  Bouzek, L. Domaradzka, Z. Archibald (eds.), Pistiros III. Excavations and Studies.

Prague: Charles University Press 2007, 254–263 [see also J. Bouzek, Le trésor de Pistiros, imitations thraces desmonnaies grecques et les primières monnaies des Celtes.– Studia Hercynia 5 (2001), 41–43; M. Domaradzki, Interim Report on Archaeological Investigations at Vetren-Pistiros, 1988–94. – J. Bouzek, M. Domaradzki, Z. Archibald (eds.),

Pistiros I. Excavations and Studies. Prague: Charles University Press 1996, 13–34; and M. Domaradzki, Interim Report on Archaeological Investigations at Vetren-Pistiros, 1995–98.

– J. Bouzek, L. Domaradzka, Z. Archibald (eds.), Pistiros II. Excavations and Studies. Prague: Charles University 2002, 11–30].

Buyukliev, H. / Буюклиев, Х.

1981 Нападателно въоръжение в древна Тракия (края на ХІІ в.пр.Хр – 45 г. от Хр.).  Дисертация за присъждане на научната степен “Кандидат на историческите науки”. Автореферат. София 1981.[Offensive weapons in ancient Thrace (end of XII c. BC – 45 AD). Abstract of Ph. D. thesis. Sofia 1981] 

Campbell, D.

2009 The so-called Galatae, Celts, and Gauls in the Early Hellenistic Balkans and the attack on Delphi in 280–279 BC. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Leicester, School of Archaeology and Ancient History. (http: //hdl.handle.net/2381/4550)

Condurachi, E.

1980 An example of interculturality: the European Southeast in the First Millenium BC. – Diogenes 28 (1980), 110–133.

Conrad, S.

2004 Die Grabstelen aus Moesia Inferior: Untersuchungen zu Chronologie, Typologie und Ikonografie. Leipzig: Casa Libri 2004. 

Cousin, G.

1906 Additions au “Alt-Celtischer Sprachschatz” d’A. Holder. –G. Cousin, Études de Géographie ancienne. Paris-Nancy 1906, 346–489. [Contains Celtic and quasi-Celtic onomastic data from the area. See also P. Sims-Williams (ed.), Additions to Alfred Holder’s Celtic Thesaurus by Georges Cousin together with an electronically searchable version of Holder’s headwords by Llinos Dafis & Ashwin Gohil and indexes to Joshua Whatmough’s ‘The Dialects of Ancient Gaul’ by Xavier Delamarre & G. R. Isaac. Aberystwyth 2006].

Cunliffe, B.

1997 The ancient Celts. Oxford, New York: Oxford University Press 1997 [contains an overview on Celtic migrations and relevant archaeological finds in the region].

Danov, Chr. (Khr.) / Данов, Хр.

1952 Към историята на Тракия и Западното Черноморие от втората половина на

ІІІ в. до средата на І век пр.н.е. – Годишник на Софийския Университет. Историко- филологически факултет  47 (1952), 105–166. [Towards the history of Thrace and the West Ponticcoast from the second half of the III c. BC to the middle of I c. BC. –Godishnik na Sofiiskiya Universitet. Istoriko-filologicheski fakultet  47 (1952), 105–166].

1969 Древна Тракия. Изследвания върху историята на българските земи, Северна Добруджа, Източна и Егейска Тракия от края на ІХ до края на ІІІ в.пр.н.е. София: Наука и изкуство 1969. Ancient Thrace. Studies on the history of the Bulgarian lands, Northern Dobrudzhа, Eastern and Aegean Thrace from the end of the ІХ to the end of the ІІІc. BC . Sofia: Nauka i izkustvo 1969].

1975/1976 The Celtic Invasion and Rule in Thrace in the Light of Some New Documents– Studia Celtica 10–11 (1975/1976), 29–39.

1976 Altthrakien. Berlin: Walter de Gruyter 1976 [German version of Danov 1969].

1979 Die Thraker auf dem Ostbalkan von der hellenistischen Zeit bizzur Grundung Konstantinopels. – Ausfstieg und Niedergang der römischen Welt, II.7.1, Berlin & New York: Walter de Gruyter 1979, 21–185.

Delamarre, X.

2003 Dictionnaire de la langue gauloise. 2nd edition. Paris: Errance 2003 [contains discussion of several Celtic words preserved in the onomastics of the area].

2004 Rev. Isaac 2001. – Zeitschrift für celtische Philologie 54 (2004),261–3 [offers a Celtic etymology for Dinogetia].

2006 Gallo-Brittonica (suite: 11-21).– Zeitschrift für celtische Philologie 55 (2006), 29–41 [discusses Dinogetia].

2007 Noms de personnes celtiques dans l’épigraphie classique. Paris: Errance 2007 [contains discussion of several Celtic personal names preserved in inscriptions of the area]

Delev, P. / Делев, П.

2003 From Corupedion towards Pydna: Thrace in the third century. –Thracia 15 (2003), 107–120 [contains discussion on ancient sources andmodern research about Celtic raids in Thrace. See also П.Делев, Лизимах. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски” 2004 (P. Delev, Lysimachus. Sofia: Universitetskoizdatelstvo “Sv. Kliment Ohridski” 2004)]. 

Detschew, D. / Дечев, Д.

1922 Тракокелтски езикови успоредици. – Годишник на Cофийския университет. Историко – филологическифакултет18 (1922),1–48. [Thraco-Celtic linguistic correspondences.– Godishnik na Sofiiskiya universitet. Istoriko-filologicheski fakultet 18 (1922), 1–48].

1922 Една келто-тракийска религиозна успоредица: ieuru-ηρωι. – Известия на Историческото Дружество 5 (1922), 17–33. [A Celto-Thracian Religious Parallel: ieuru –ηρωι. – Izvestiya na Istoricheskoto Druzhestvo 5 (1922), 17–33].

1976 Die thrakischen Sprachreste. Second edition. Wien: Verlag ÖAW1976

Dimitrov D., Čičikova M.

1978 The Thracian city of Seuthopolis. Oxford: British Archaeological Reports Supplementary Series 38, 1978 [also contains publication of LaTène fibulae from the site].

Domaradzka, L. / Домарадска, Л.

2007 Етнокултурна и езикова характеристика на населението на диоцеза Тракия през периода IV – VI в. (по епитафски данни). Автореферат. София 2007. [Ethno-cultural and linguistic characteristics of the population of the diocese of Thracia in the IV – VI cc. The epitaphic data. Abstracts of Ph. D. Thesis. Sofia 2007; cf. Also Л.Домарадска, Прозопография и ономастикон на диоцеза Тракия през късната античност (ІV – VІв.). –Musarum semper amator. Научна конференция в памет на проф. Димитър Бояджиев. София 2009, 9–10 (L. Domaradzka, Prosography and onomasticon of the diocese Thraciain late antiquity ( ІV – VІ в.).–Musarum semper amator. Nauchna konferentsiya v pamet na prof. Dimitar Boyadzhiev. Sofia 2009, 9–10)]. 

Domaradzki, M. / Домарадски, М.

1976 Présence des Celtes en Thrace au III esiècle avant n.è.- Thracia Antiqua 1 (1976), 25–38.

1977 Произход и хронология на зооморфните култови фигурки в Тракия през І хил. пр.н.е Thracia Antiqua 2 (1977), 96–100. [The origin and chronology of zoomorphic cult figurines in Thrace during the I millenium BC.– Thracia Antiqua 2 (1977), 96–100].

1977 Tarcze z okuciami metalowimi na terenie Celtiky Wschodniej. – Przegląd Archeologiczny  25 (1977), 53–95 [on typology, geographical distribution and dating of shield-bosses in Eastern parts of the La Tène culture zone].

1978 L’état des Celtes en Thrace avec capitale Tylis et en Asie Mineure- Galatie. Pulpudeva 3 (1978), 52–56.

1980 Présence celte en Thrace au début de l’époque hellénistique (IVe–IIIe siècle av.n.e.) –Actes du IIe Congrès International de Thracologie. Volume І. Bucureşti 1980, 459–466.

1983 Келти и траки. – Изкуство 32/4 (1983), 38–42. [Celts and Thracians.– Izkustvo   32/4 (1983), 38–42].

1984 Die kulturellen Prozesse im Thrakien in der zweiten Hälfte des I Jahrtausends v. u. Z. – Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress. Volume II. Wien 1984, 117–122.

1984 Келтите на Балканския полуостров VІ -І в. София: Наука и изкуство

1984. [The Celts in the Balkan peninsula. Sofia: Nauka iIzkustvo 1984].

1986 Les épées en Thrace de la deuxième moitié du Ier millénaire avant notre ère. – Revue Aquitania, Suppl. 1 (1986), 227–231.

1991 Културата на траките през късножелязната епоха в Казанлъшкия край. – М.Чичикова (ред.), Tракийската култура през елинистическата епоха в Казанлъшкия край. Казанлък 1991, 126–143. [The culture of the Thracians during the Late Iron Age in the Kazanlak region. – M.Čičikova (ed.), Trakiiskata kultura prez elinisticheskata epoha v Kazanlashkiya krai (The Thracian culture inthe Kazanlak region during the Hellenistic period). Kazanlak 1991, 126–143; contains considerations on historical and archaeological context of La Tène finds from Seuthopolis].

1992 Тракийската култура в североизточна Тракия .Селищен и етнически облик. – Хелис 1 (1992), 92–108. [The Thracian culture in Northeastern Thrace. Settlement and ethnic features.– Helis 1 (1992),92–108].

1994 Могилен некропол в м.Атанасца при с.Тъжа – Надгробните могили в Югоизточна Европа. Първи международен симпозиум „Севтополис”, Казанлък , 4–9 юни 1993. Велико Търново: ПИК 1994, 267–305. [The mound cemetery of Atanastsa locality near thevillage of Tazha. –Nadgrobnite mogili v Yugoiztochna Evropа (=Burial tumuli in the South-eastern Europe. Procedings of the first international symposium “Seuthopolis”, Kazanlak, 4–9 June 1993).Veliko Tarnovo: PIK 1994, 267–305].

1995 La diffusion des monnaies de Cavaros dans le Nord-Est de laThrace. – Dobroudja XII (1995), 18–23. Proceedings of International symposium “Numismatic and Sphragistic Contributions to Ancient and Medieval History of Dobroudja” Dobrich 1993. = M. Domaradzki, La diffusion des monnaies de Cavaros au Nord-Est de la Thrace. –Eirene 31 (1995), 120–128.

1997 “Тракийски” тип фибули. – Анали 4 (1997), 1–4, 44–58.[“Thracian” type fibulae. – Anali  4 (1997), 1–4, 44–58].

1998 Tракийската култура в прехода към елинистическата епоха. – М. Домарадски, В.Танева (ред.), Tракийската култура в прехода към елинистическата епоха. (Емпорион Пистирос 2). Септември: Белопринт 1998, 11–76. [Thracian culture during the transition to the Hellenistic period. – M. Domaradzki, V. Taneva (eds.), Trakiiskata kultura v prehoda kam elinisticheskata epoha (=Thracian culture during the transition to the Hellenistic period). Septemvri: Beloprint 1998,11–76].

2000 Фибули от късножелязната епоха в Тракия. Част І.– Годишник на Департамент Археология – НБУ /АИМ  4–5 (2000), 202–224. [Fibulae of the Late Iron Age in Thrace. Part I. – Godishnik na Departament Arheologiya – NBU/AIM  4–5 (2000), 202–224]

Doncheva, M., Mircheva, E.

2006 La région d’Odessos au premier millénaire avant J.-C. Cataloguedes objectes.– M. Cullin-Mingaud, M. Doncheva, C. Landes (eds.), Des Thraces aux Ottomans. La Bulgarie à travers les collectiones des musées de Varna. (Montpellier Agglomération), Institut National d’Histoire de l’Art 2006, 97–117. 

Draganov, D. / Драганов, Д.

1984 The Minting of the Silver coins of Cabyle and of King Cavarus. – Études balkaniques

(1984), 64–74 [see also D. Draganov, The coinage of Cabyle. Sofia: Dios 1993].

1985 Сребърното монетосечене на Кабиле и Кавар. –Terra Antiqua Balkanica 2 (1985), 131–141. [The silver coinage of Cabyle andCavarus. –Terra Antiqua Balkanica 2 (1985), 131–141]. 

Dremsizova, S. / Дремсизова, C.

1962 Могилният некропол при с. Браничево (Коларовградско).– Известия на Археологическия Институт 25 (1962), 165–186. [Tumular necropolis near the village of Branichevo (Kolarovgrad region). Izvestiya na Arheologicheskiya Institut  25 (1962), 165–186; publication of a La Tène brooch from a secondary grave].

Duridanov, I. / Дуриданов, И.

1969 Thrakisch–Dakische Studien. Sofia 1969 (=Linguistique Balkanique 13/2) [contains Celtic parallels].

1976 Езикът на траките. София: Наука и изкуство 1976. [The Thracian language. Sofia 1976; see also Duridanov 1985].

1980 Les rapports linguistiques entre les Thraces et les Celtes. –Noi Tracii  VII; №68, 9–12 and № 69, 4–6.

1985 Die Sprache der Thraker. Neurid: Hieronymos 1985 [contains a fair amount of Celtic comparanda].

1993 Noms geographiques d’origine thrace ou dace. – Pulpudeva 6(1993), 56–56 [against Celtic origins of the modern river-name Vidbol].

1997 Keltische Sprachspuren in Thrakien und Mösien. – Zeitschrift für celtische Philologie 49/50 (1997), 130–142.

Džino, D.

2008 The Celts in Illyricum – Whoever They May Be: The Hybridization and Construction of Identities in Southeastern Europe in the Fourth and Third Centuries BC. – Opuscula archaeologica 31 (2008), 49–68 [with reference to La Tène finds in the Eastern Balkans].

Emilov, J.

2005 The Galatians and Cabyle. A fragmentary inscription and its context. – K. Rabadjiev (ed.), Stephanos Archeologicos in honoremProfessoris Ludmili Getov. Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. IV. Sofia: Universitetsko izdatelstvo 2005, 324–332.

2005 Changing paradigms: Modern interpretations of Celtic raids in Thrace reconsidered.- H. Dobrzańska, V. Megaw, P. Poleska (eds.), Celts on the Margin. Studies in European Cultural Interaction 7th Century BC – 1st Century AD dedicated to Zenon Woźniak. Kraków: Institute of Archaeology and Ethnology Kraków 2005, 103–108.

2007 La Tène finds and the indigenous communities in Thrace. Interrelations during the Hellenistic period.– Studia Hercynia 11(2007), 57–75.

Evans, D. Ellis

1967 Gaulish Personal Names. Oxford: Clarendon Press 1967.

1997 Labyrinth of Continental Celtic. – Proceedings of the British Academy 65 (1977), 497–538.

1999 Onomaris: Name of Story and History? – J. Carey, J. T. Koch,P.-Y. Lambert (eds.), Ildánach, ildírech. A Festschrift for Proinsias Mac Cana. Andover and Aberystwyth: Celtic Studies Publications 1999, 27–37

Falileyev, A. /Фалилеев, А.И.

1999 Кельты на Балканах (заметки на полях недавних публикаций). А.Н. Соболев (ред.), Малый диалектологический атлас балканских языков. Материалы третьего рабочего совещания. С.–Петербург: Наука 1999, 87–96. [Celts in the Balkans. Comments on somerecent publications. – Malij dialektologicheskij atlas balkanskikh yazykov. St. Petersburg: Nauka 1999, 87–96].

2002 Thracian Δρουσιπάρα. – Acta Onomastica 43 (2002), 19–22 [against Celtic associations of the first component of the place-name].

2005 Paleobalkan studies: aspects of segmentation of non-indigenous data.– I. Sawicka (ed.), Studia Albanica II. In memoriam Wacław Cimochowski. Toruń: University Press 2005, 55–64.

2005 Кельты на территории юго-восточных Балкан: свидетельство топонимики. – А.Н. Соболев, А.Ю. Русаков (ред.), Языки и диалекты малых этнических групп на Балканах. С.–Петербург, Мюнхен: Biblion Verlag 2005, 209–218. [The Celts in the South-Eastern Balkans: toponymic data. –Yazyki i dialekty malykh etnicheskikh grup na Balkanakh. St. Petersburg, München: Biblion Verlag 2005, 209–218].

2005 In search of Celtic Tylis: onomastic evidence. – J. de Hoz,E. R. Luján, P. Sims-Williams (eds.), New approaches to Celtic placenames in Ptolemy’s Geography. Madrid: Ediciones Clásicas 2005,107–133.

2006 The Celtic Presence in the Central Balkans: evidence of place-names. Orpheus 16 (2006), 27–32.

2006 Восточные Балканы на картеПтолемея.Критико-библиографическиеизыскания. München: Byblion Verlag 2006. [ Place-names of the Eastern Balkans in Ptolemy’s Geography. Critical-bibliographical Investigations. (= Studien zum Südosteuropasprach atlas: Band 5, München: Byblion Verlag 2006].

2007 Zwischen Mythos und Fehler: Pseudo-keltische Ortsnamen auf der Balkanhalbinsel. – H. Birkhan (ed.), Kelten-Einfälle an der Donau. Akten des Vierten Symposiums deutche sprachiger Keltologinnen und Keltologen. Wien: Verlag ÖAW 2007, 195–202

2007 Celtic Dacia. Personal names, place-names and ethnic names of Celtic origin in Dacia and Scythia Minor. Aberystwyth: CMCS Publications 2007 [contains a section on Celtic and pseudo-Celtic geographical names in Dobrudja and adjacent territories].

2007 Ad ILB 329. –Thracia 17 (2007), 339–341.

2009 Кельтские лингвистические остатки юго-восточной Европы: некоторые результаты и перспективы исследования. – Н.Н.Казанский (ред.), Acta Linguistica Petropolitana. Том 5, часть 1. С.–Петербург: Наука 2009, 275–299. [Celtic linguistic traces in south-eastern Europe. Some results and perspectives of the analysis. – Acta Linguistica Petropolitana 5/1 (2009), 275–299].

Falileyev, A., Isaac, G. R.

2006 Remetodia. – Acta Onomastica 47 (2006), 173–176.

Fischer, F.

1983 Thrakien als Vermittler iranischer Metallkunst an die frühenKelten. – R. Boehmer, H. Hauptmann (eds.), Beiträge zur Altertums-kunde Kleinasiens. Festschrift für Kurt Bittel, Bd. I. Mainz: Phillip von Zabern 1983, 191–202.

1985 Celtes et Achéménides.– P. Mohen, A. Duval, C. Eluére (eds.), Les princes celtes de la Méditerranée. Rencontres de l’École du Louvre. Paris, La Documentation Française 1985, 21–32 [see also H.Luschey,Thrakien als Ort der Begegnung der Kelten mit der Iranischen Metallkunst. – R. Boehmer, H. Hauptmann (eds.), Beiträge zur Altertumskunde Kleinasiens. Festschrift für Kurt Bittel, Bd. I. Mainz: Phillip von Zabern 1985, 313–330]

Fol, A.

1991 The chariot burial at Mezek. – S. Moscati (ed.), The Celts. New York: Rizzoli 1991,384.

1994 Celto-Thracica: la culture orale en Europe (IVème– Ier s. av. J.-C.).– Europa Indo-Europea. Atti del VI Congresso internazionale ditracologia e del VII Symposium internazionale di studi traci. Roma 1994, 229–234.

Frey, O.

1984 Kontakte zwischen den Thrakern und ihren Nachbarn in Mitteleuropa. – Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress. Band II. Wien 1984, 260–268.

Frey, O. / Szabó, M.

1991 The Celts in Balkan Area.-S. Moscati (ed.),The Celts. NewYork: Rizzoli 1991,478–484.

Gabelko, O. /Габелко, О.Л.

2005 История Вифинского царства. С.-Петербург: Гуманитарная Академия 2005. [History of the Bythinian kingdom. St. Petersburg: Gumanitarnaya Akademiya 2005].

2006 “Phaennis’ Oracle” (Zosim. II. 36–37) and the Galatians’ Passage to Asia Minor. – E. Olshausen, H. Sonnabend (eds.), “Troianer sind wir gewesen” – Migrationen in der antiken Welt. Stuttgarter Kolloquium zurHistorischen Geographie des Altertums 8, 2002 / Geographica Historica. Band 21. Stuttgart 2006, 211–228. 

Gabelko, O., Selivanova L. /Габелко,О.Л., Селиванова, Л.Л. 2006

«Оракул Фаэннис» (Zosim. II. 36–37) и переход галатов в Азию. – Л.П. Маринович (ред.), Античная цивилизация и варвары. Мocква: Наука 2006, 110–148. [“Phaennis’ Oracle” (Zosim. II. 36–37) and Galatian migration to Asia. – L. P. Marinovich (ed.), Antichnaya tsivilizatsiya i varvary. Moscow: Nauka 2006, 110–148; cf. Gabelko 2006].

Garašanin, M.

1970 Ad Arrian I 4, 6. – V. Mirosavljević, M. Suić, A. Rendić –Miočević(eds.),Adriatica Praehistorica et Antiqua.Miscelanea Gregorio Novak dicata. Zagreb: Sveučilište, Arheološki institut Filozofskog fakulteta 1970, 393–397.

1996 Die alten Völker im nördlichen Teil des mittleren Balkans in historischer und archäologischer Sicht. – P. Roman, S. Diamandi, M. Alexianu (eds.), The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Reports and Summaries of the 7th International Congress of Thracology. May 20–26, 1996. Constanţa – Mangalia – Tulcea. Bucharest 1996, 13–42

Georgiev, V. /Георгиев, В.

1960 Българска етимология иономастика. София: БАН 1960. [Bulgarian etymology and onomastics. Sofia 1960].

1977 Траките и техниятезик. София:БАН1977. [Thracians and their language. Sofia, 1977; both books contain a certain amount of Celticcomparanda].

Gerasimov, T. /Герасимов, Т.

1959 Где са сечени тетрадрахмите на Кавар, келтски владетел в Тракия. –Известия на Археологическия Институт 22 (1959),111–118. [Where the tetradrachmes of Cavarus, Celtic ruler in Thrace, were minted. – Izvestiya na Arheologicheskiya Institut  22 (1959), 111–118].

1960 Келтски култови фигурки от България. – Известия на Археологическия Институт 23 (1960), 165–190. [Celtic cult figurinesfrom Bulgaria. – Izvestiya na Arheologicheskiya Institut  23 (1960),165–190].

1966  Келтски селища по горното течение на р.Тополница. – Известия на Археологическия Институт 29 (1966), 133–164. [Celtic settlements along the upper course of the Topolnica river.- Izvestiya na Arheologicheskiya Institut 29 (1966), 133–164].

1972 Към нумизматиката на град Кабиле. – Известия на Археологическия Институт 33 (1972), 113–120. [Towards the coinage of Cabyle. – Izvestiya na Arheologicheskiya Institut  33 (1972),113–120].

1972 Chenets celtiques de Bulgarie. – Latomus 31 (1972, 3), 710–743 [on typology, geographical distribution and dating of “Feuerbocke”, including the problems of their interpretation, see also B. Hänsel, Plasticder jungeren Bronzezeit und die älteren Eisenzeit. – Germania 47(1969), 1–2, 62–86].

1974 За хронологията на келтските култови паметници от България. – Известия на Археологическия Институт 34 (1974),5–21. [On chronology of Celtic cult monuments from Bulgaria. – Izvestiya na Arheologicheskiya Institut 34 (1974), 5–21].

Gerov, B./Геров, Б.

1948–1953 Романизмът между Дунава и Балкана. Част І. От Август до Хадриан. – Годишник на Софийския Университет. Историко-филологически факултет XLV (1948/49), 3–91. [ La romanisationentre les Danube et les Balkans. – Godishnik na Sofiiskiya Universitet. Istoriko-filologicheski fakultet XLV (1948/49), 3–91].

1950–1953 Романизмът между Дунава и Балкана от Хадриан до Константин Велики. Част ІІ. – Годишник на Софийския Университет. Филологически факултет XLVII (1950/1952), 17–122; Годишник на Софийския Университет. Филологически факултет XLVIII (1952/1953), 300–398. [La romanisation entre les Danube et lesBalkans. Godishnik na Sofiiskiya Universitet. Filologicheski fakultet XLVII (1950/1952), 17–122; Godishnik na Sofiiskiya Universitet. Filologicheski fakultet XLVIII (1952/1953), 300–398].

1961–1969 Проучвания върху Западнотракийските земи през римско време. Част 1. – Годишник на Софийския Университет. Филологически факултет LIV/3 (1961), 153–407, Част 2Годишник на Софийския Университет. Факултет западни филологии LXI/1 (1967), 1–102, част 3Годишник на Софийския Университет. Факултет западни Филологии LXII/2 (1968), 119–247, част 4Годишник на Софийския Университет. Факултет западни  филологии LXIII/1 (1969), 1–56. [Untersuchungen über die WestthrakishenLänder in römischer Zeit. Teil 1. – Godishnik na Sofiiskiya Universitet. Filologicheski fakultet LIV/3 (1961), 153–407, Teil 2 – Godishnik naSofiiskiya Universitet, Fakultet zapadni filologii LXI/1 (1967), 1–102,Teil 3 – Godishnik na Sofiiskiya Universitet, Fakultet zapadni filologii LXII/2 (1968), 119–247, Teil 4 – Godishnik na Sofiiskiya Universitet, Fakultet zapadni filologii LXIII/1 (1969), 1–56].

1968 Keltische Spuren in Westthrakien. – J. Harmatta (ed.), Studien zur Geschichte und Philosophie des Altertums. Budapest: Akadémiai Kiadó1968, 349–355

Getov, L. /Гетов, Л.

1961 Новооткрита тракийска тухлена гробница при язовирГ.Димитров“. –Археология 3/4 (1961), 58–60. [Tombe en briquenouvellement découverte près du barrage “G. Dimitrov”. – Аrheologiy 3/4 (1961), 58–60].

1962 Нови данни за въоръжението у нас през латенската епоха. – Археология 4/3 (1962), 41–43. [New data on weapons in our countryduring the La Tène period – Аrheologiya 4/3 (1962), 41–43].

1972 Тракийско погребение от латенската епоха при Севтополис. – Известия на Археологическия Институт 23 (1972), 91–95.[Thracian burial of the La Tène period near Seuthopolis. –Izvestiya na Arheologicheskiya Institut 23 (1972), 91–95].

1991 Тракийски гробници в хинтерланда на Севтополис през елинистическата епоха– М.Чичикова (ред.), Tракийската култура през елинистическата епоха в Казанлъшкия   край. Казанлък,40–45. [Thracian tombs in the hinterland of Seuthopolis during the Hellenistic period. – M.Čičikovа (ed.), Trakiiskata kultura prezelinisticheskata epoha v Kazanlashkiya krai (The Thracian culture inthe Kazanlak region during the Hellenistic period ). Kazanlak 1991,40–45; on tomb architecture in the area before and after the Celtic raids in Thrace].

Ginoux, N.

2007 L’iconographie celtique en Ile-de-France et ses connexions avecl’Europe centrale au IIIe s. av. J.-C., inventaire et bilan des données. – Studia Hercynia XI (2007), 11–26 [with refference to Mezek bronzefittings, see also R.Karl, Uberlegungen zum Verkehr in der eisenzeitlichen Keltiké.Wiener Keltologischen Schriften, 3, Wien: Verlag ÖAW 2003; M.Schönfelder, Das spätkeltische Wagengrab vonBoé. Studien zu Wagen und  Wagengräbern der jüngeren Latènezeit. Monographien Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungs-institut für Vor- und Frühgeschichte 54, Mainz 2002].

Griffith, G.

1935 The Mercenaries in the Hellenistic World. Cambridge: Cambridge University Press 1935.

Guštin, M.

2006 Balkans, Celts in the. – J. T. Koch (ed.), Celtic culture. A historical encyclopedia. Volume 1. Santa Barbara, Denver, Oxford:ABC-Clio 2006, 155–158. 

Guyonvarc’h, C.-J.

1967 Le nom de Coralli. –Apulum6 (1967), 119–122.

1968 Le nom de Durostorum. –Apulum 7 (1968), 201–208.

Hammond, N.

1976 Migrations and Invasions in Greece and Adjacent Areas. NewJersey: Noyes Press 1976

1988 From the Death of Philip to the Battle of Ipsus. – N. Hammond,F. Walbank, A History of Macedonia. Volume III (336–167 BC.).Oxford: Oxford University Press 1988, 1–196 [with reference to Celticembassies to Alexander the Great; see also N. Hammond, Sources for Alexander the Great. An Analysis of Plutarch’s Life and Arrian’sAnabasis Alexandrou. Cambridge Classical Studies. Cambridge:Cambridge University Press 1993]. 

Haralambieva, A./Хараламбиева, А.

2000-2001 Бронзова форма за отливане на фибули от среднолатенския период (La Tène C1). – Известия на Народния МузейВарна36–37 (2000–2001), 183–187. [Bronze mould for brooches of the Middle La Tène period (La Tène C1). –Izvestiya na NarodniyaMuzei – Varna36–37 (2000–2001), 183–187].

Harmand, J.

1970 Les Celtes au Second Age du Fer. Paris: F. Natan 1970. 

Heinen, H.

1972 Untersuchungen zur hellenistischen Geschichte des 3. Jh. v. Chr.Zur Geschichte der Zeit des Ptolemaios Keraunos und zumChremonidischen Krieg. Historia Einzelschriften 20. Wiesbaden 1972[on chronology of the events and dating the Celtic raids]. 

Hoddinott, R. F.

1975 Bulgaria in Antiquity: an archeological introduction. London andTonbridge: Ernest Benn 1975.

1981 The Thracians. Ancient Peoples & Places №98. London: Thamesand Hudson 1981.

Holder, A.

1896–1913 Alt-celtischer Sprachschatz. Volumes I–III. Leipzig:Teubner, 1896–1913. [Contains Celtic (and quasi-Celtic) onomastic datafrom the area. Reprinted several times, Graz: Akademische Druck-u.Verlagsanstalt, 1961; on-line edition, Austrian Academy of Sciences. Cf. also P. Sims-Williams (ed.), Additions to Alfred Holder’s CelticThesaurus by Georges Cousin together with an electronically searchable version of Holder’s headwords by Llinos Dafis & AshwinGohil and indexes to Joshua Whatmough’s ‘The Dialects of Ancient Gaul’ by Xavier Delamarre & G. R. Isaac. Aberystwyth: CMCSPublications 2006].

Hüttel, H. G.

1978 Keltische Zierscheiben und thrakischer Pferdgeschirrschmuck.– Germania 56 (1978), 150–171.

Isaac, G. R.

2002 The Antonine Itinerary. Land routes. Place-names of Ancient Europe and Asia Minor. CD-ROM. Aberystwyth: CMCS Publications 2002. [Section Balkans contains discussions of Celtic (and presumablyCeltic) place-names of the area recorded in this source].

2004 Place-Names in Ptolemy’s Geography. CD-ROM. Aberystwyth:CMCS Publications 2004. [Section Eastern Europe contains discussionsof Celtic (and presumably Celtic) place-names of the area recorded byPtolemy. The CD-ROM also incorporates Isaac 2002].

2005 Insular Celtic vs Gallo-Britonnic: an Empirical and Methodo-logical Question. – W. Gillies, D. W. Harding (eds.), Celtic Connections. Papers from the Tenth International. Congress of Celtic Studies.Vol. 2: Archaeology, Numismatics, Historical Linguistics. Edinburgh: University of Edinburgh 2005, 190–202 [contains references to“eastern” Celtic]. 

Ivanov, R., Donevski P. /Иванов, Р., Доневски, П.

2008 Две оброчни плочки на Епона от района на Нове . – Е.Генчева (ред.),Югоизточна Европа през Античността. Studia in honorem Aleksandrae Dimitrova-Milceva. София: Национален археологически институт и музей –БАН 2008, 187–188. [Two votive tablets with Epona from the region of Novae. – Yugoiztochna Evropa prezAntichnostta. Sofia 2008, 187–188].

Jacobsthal, P.

1941 Kelten in Thrakien. – Epitumbion Chrestou Tsounta. Archeion touThrakikou laographikou kai glōssikou thesaurou 6, Athenai, 391–400.

1944 Early Celtic Art. Oxford: Clarendon Press 1944. 

Jireček, C. / Иречек,К.

1876 Über die Lage des alten keltischen Tyle. –Monatsberichte der kgl.Akademie der Wissenschaften in Berlin, Sitzung von 4.XII [see alsoC. Jireček, Die Heerstraße von Belgrad nach Konstantinopel and dieBalkanpässe. Eine historisch-geographische Studie. Prag 1877 =К.Иречек, Военният път от Белград и Цариград и балканските проходи. Историко-географска студия. –Българска  Историческа  Библиотека ІV, 4 (1931), 1–168].

Jordanov, K.

1992 The March of Alexander the Great into Thrace. –Bulgarian Historical Review 20/4, 11–32 [sources on earliest political contactsbetween the Celts and Balkan political formations are discussed also inK. Jordanov, Political Relations among Thrace, Macedonia and Paeonia 432–281 BC.–A.Фол (ред.),  Пътят. Сборник научни статии посветени на живота и творчество то на Г.Китов. Геопрес 2003,100–105. (A. Fol (ed.), Patyat. Geopress 2003, 100–105)].

Jovanović, B.

1992 Celtic Settlements of the Balkans. – N. Tasić (ed.), Scordisci and the Native Populations in the Middle Danube Region. Belgrade 1992,19-32. 

Jurukova, J. /Юрукова Й.

1982 Политическата обстановка в Югоизточна Тракия около средата на ІІІ в.пр. н.е. (по нумизматични данни). –Археология24(1982), 1–8. [The political situation in South eastern Thrace in the middle of the III c. BC (according to numismatic data).–Аrheologiya 24 (1982), 1–8].

Kabakchiev, J. /Кабакчиев, Ю.

2003 За паралела между социално-административните системи на траките и галатите в III в.пр. н. е. –  К.Порожанов (ред.), Власт и Социум. In honorem Prof. Margaritae Tacheva. Известия на Катедра Българска  история и археология и Катедра Обща история ЮЗУ  “Неофит  Рилски” –Благоевград 1, 2003, 69–73. [On the parallels between the socio-administrative systems of the Thracians and the Galatians in the III c. BC. –К. Porozhanov (ed.), Power and Socium. (Vlast i sotsium). In honorem Prof. Margaritae Tacheva. Izvestiya na Katedra Balgarska istoriya i arheologiya i Katedra Obshta istoriya YZU“Neofit Rilski” – Blagoevgrad 1, 2003, 69–73]. 

Katincharova, D. /Катинчарова, Д.

2003 Гроб на войн от елинистическата епоха при Црънча,Пазарджишко. –Археология 44/4 (2003), 5–13. [A grave of a Warrior from the Hellenistic period near Tsrancha, Pazardzhik Region. – Arheologiya 44/4 (2003), 5–13; publication of grave inventory including La Tène weaponry].

Katsarov, G. /Кацаров Г.

1919 Келтите в стара Тракия и Македония. –Списание БАН. Историко-филологически  клон 18 (1919), 41–80. [The Celts inancient Thrace and Macedonia. –Spisanie na Balgarskata Akademiyana Naukite. Istoriko-filolologicheski Klon18 (1919), 41–80 [reprinted in P. Delev /П. Делев(еd.), Гаврил Кацаров. Избрани съчинения, том І. Университетска библиотека 390, София: Университетско издателство „Св.Климент Охридски” 2001 Gavril Katsarov. Selected works. I, University library 390, Sofia: Universitetsko izdatelstvo “Sv. Kliment Ohridski” 2001].

Kitov, G. / Kитов, Г.

1987 Тракийски могили от ІІІ–І в.пр.н.е.край с Дойренци, Ловешки окръг. –Българските земи в древността. България презсредновековието. Втори международен конгрес по българистика, София 1986 Доклади 6, 37–40. [Thracian tumuli III – I c. BC near the village of Doirentsi, Lovech district. –Bulgarian lands in ancient times. (Balgarskite zemi v drevnostta).Bulgaria in Mediaeval period. Second International congress of Bulgarian Studies, Sofia 1986, Reports 6,37–40].

1996 Сашова могила. Монументална тракийска гробница междуШипка и Ясеново).–Археология38/2–3 (1996), 9–22. [Sashova mogila (A monumental Thracian tomb between Shipka and Yasenovo.) – Arheologiya 38/2–3 (1996), 9–22].

2003 Долината на тракийските владетели ІІ. – Археология 44/2(2003), 28–42. [The Valley of Thracian rulers II. – Arheologiya 44/2(2003), 28–42].

Koch, J. T.

1990 Bran, Brennos: An Instance of Early Gallo-Brittonic History and Mythology. –Cambridge Medieval Celtic Studies 20 (1990), 1–20.

2006 Onomāris. – J. T. Koch (ed.), Celtic culture. A historical encyclopedia. Volume 4. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC-Clio 2006, 1396.

2007 An Atlas for Celtic Studies: Archaeology and Names in Ancient Europe and Early Medieval Ireland, Britain and Brittany. ByJohn T. Koch, in collaboration with Raimund Karl, Antone Minard and Simon Ó Faoláin. Celtic Studies Publications XII, Oxbow Books, Oxford and Celtic Studies Publications 2007. 

Koch, J. T., Carey, J.

2003 The Celtic Heroic Age. Literary sources for ancient Celtic Europeand early Ireland and Wales. Fourth, revised and expanded edition.Aberystwyth: Celtic Studies Publications 2003

Ködderitzsch, R.

1993 Keltisch und Thrakisch. – M. Rockel, S. Zimmer (eds.), Akten desersten Symposiums deutschsprachiger Keltologen. Tübingen: Niemeyer1993, 139–157. 

Kovačeva, T., Lazarova, S. / Ковачева Т., Лазарова С.

1994 Находки от желязната епоха от Плевенско. –Известия на Mузеите в Северо западнаБългария22 (1994), 23–41. [Iron Age findsin the Pleven region. –Izvestiya na Muzeite v Severozapadna Bulgariа 22 (1994), 23–41].

Krykin, S. / Крыкин,С.М.

1992 Deus Sanctus Porobonus. – Вестник древнейистории(Vestnik drevnej istorii) 1992, 140–147. [In connection withPorobonofrom Razgrad andSancto Casebonofrom Prestol with earlier bibl.]. 

Launey, M.

1944 Études d’histoire hellenistique I. Une épisode oublié de l’invasiongalate en Asie Mineure (278/7 av. J.-C.). – Revue des Études Anciennes 46 (1944), 217–236 [about the activities of Leonorios and Lutarios inThrace].

Lazarov, L. /Лазаров,Л.

1993 The Problem of the Celtic State in Thrace. (On the Basis of Kavar’s coins from Peak Arkovna). – Bulgarian Historical Review 21(1993), 3–22.

1996 Относно келтската държава с център Тиле в Тракия при Кавар. – Нумизматични Изследвания 1/2 (1996), 73–86. [About theCeltic state with its centre in Tyle at the time of Cavarus in Thrace. – Numizmatichni izsledvaniya 1/2 (1996), 73–86].

1996 О кельтском государстве с центром в Тиле при Каваре. – Вестник древней истории (1996), 114–123 [About the Celtic statewith its centre in Tyle at the time of Cavarus. – Vestnik Drevnej Istorii (1996) 114–123].

2006 New findings of Cavar’s coins and Celtic materials from thearchaeological complex of Arkovna. – V. Sîrbu, D. L. Vaida (eds.), Thracians and Celts. Proceedings of theInternational Colloquium Bistriţa, 18–20 May 2006. Cluj–Napoca: Editura Mega 2006, 167–182.

Lazarova, S., Paunova, V.

2003 A Late Iron Age grave from the village of Koilovtsi in CentralNorth Bulgaria.– Archaeologia Bulgarica 7 (2003), 45–58.

Leshtakov, K. /Лещаков,К.

2003 За произхода на тракийските главнярници. –StudiaArchaeologica, Supplementum I. Сборник в чест на д-р Петър Горбанов. София: Университетско издателство “Св.Климент Охридски” 2003, 67–89. [On the origin of Thracian “Feuerbocke”. – Studia Archaeologica, Supplementum I. Volume in honour of Dr. Petar Gorbanov. Sofia: Universitetsko izdatelstvo “Sv. Kliment Ohridski”2003, 67–89].

Lilova, B. /Лилова,Б.

1991 Погребални обичаи през елинистическата епоха в района наСевтополис. –М.Чичикова (ред.), Tракийската култура през елинистическата епоха в Казанлъшкия край. Казанлък 1991, 47–59.[Burial rites during the Hellenistic period in the region of Seuthopolis. –M. Čičikova (ed.), Trakiiskata kultura prez elinisticheskata epoha vKazanlashkiya krai (The Thracian culture in the Kazanlak regionduring the Hellenistic period ). Kazanlak 1991, 47–59; on finds in gravesincluding La Tene brooches].

2005 Metallfunde aus der thrakischen Siedlung auf dem Zarevez-Hügel.– T. Stoyanov, M. Tonkova, Chr. Preshlenov, Chr. Popov (eds.), Heros Hephaistos. Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova. VelikoTarnovo: Faber 2005, 276–280. [See also M. Dolmova Lukanovska / М.Долмова-Лукановска, Тракийското селище на хълма Царевец. – Юбилеен сборник на възпитаниците на историческия факултет. ХІ  Пролетен колоквиум. ВТУ „Кирил и Методий”, Велико Търново 1985, 69–76. (Thracian settlement at Tsarevets hill. – Anniversaryvolume of History Faculty, ХІ  Spring colloquium. VTU “Kiril i Metodii”, Veliko Tarnovo 1985, 69–76); L. Kvinto /Л.Квинто, Келтски материали от ІІІ–І в.пр.н.е. в тракийското селище на Царевец. – Юбилеен сборник на възпитаниците на историческия факултет. ХІ Пролетен колоквиум. ВТУ„Кирил и Методий”, Велико Търново, 55–68 (Celtic finds of the III – I c. BC in the Thracian settlement at Tsarevets. – Anniversary volume of History Faculty Alumni, ХІ  Spring colloquium. VTU “Kiril i Metodii”, Veliko Tarnovo 1985)].

Lund, H.

1992 Lysimachus. A Study in Early Hellenistic kingship. London: Routledge 1992 [with reference to Celtic raids in the area]. 

Luczkiewicz, P.

1998 Zu ausgewählten Balkanischen Waffen der SpätlatènezeitlichenPrzeworsk-Kultur in Polen. – Archäologisches Korrespondenzblatt 28 (1998), 253–267 [geographical distribution of certain types of shieldbosses in Eastern Europe including Bulgaria are discussed also in R. Bockius, P. Luczkiewicz, Kelten und Germanen im 2. – 1. Jahr-hundert vor Christus. Archäologische Bausteine zu einer historischenFrage. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 58.Mainz: Römisch-German. Zentralmuseum Verlag 2004].

Mac Congail, B.

2007 Belgae expansion into South Eastern Europe and Asia Minor(4th– 3rd century BC). – M. Stefanovich, Ch. Angelova (eds.), Prae. In honorem Henrieta Todorova.Sofia: Faber 2007, 295–302.

2008 Kingdoms of the forgotten. Celtic expansion in south-easternEurope and Asia Minor – 4th– 3rd centuries BC. Letera, 2008.

Manov, M. /Манов,М.

1993 Келтски култов паметник от фонда на НАИМ – Археология 35/4 (1993), 24–35 [Celtic cult monument in the collection of NAM. –Arheologiya 35/4 (1993), 24–35].

1999 Проблеми на монетосеченето в Тракия 281–218 г.пр.Хр. София:Агато1999.       [Problems of coin minting in Thrace 281–218 BC. Sofia: Agato 1999].

Marazov, I. /Маразов,И.

1975 Наблюдения върху стила на предметите от  съкровището от Якимово. –Изкуство (1975/3–4), 56–58. [Observations on the style of the objects from the Yakimovo treasure. –Izkustvo (1975/3–4), 56–58;see also И.Маразов, Съкровището от Якимово. София: Български художник 1979 (I. Marazov,Yakimovo treasure. Sofia: Balgarski hudozhnik 1979)].

1982 Трако-келтски културни контакти. –Й.Гонсовски, Митология на келтите. София: Български художник 1982, 207–235. [Thraco-Celtic Cultural contacts – J. Gonsovsky, Mythology of Celts. (Mitologiya na keltite). Sofia: Balgarski hudozhnik 1982, 207–235].

1991 Котелът от Гундеструп – опит за структурно описание. –Проблеми на изкуството (1991/4), 3–26 [The Gundestrup cauldron –an attempt at structural description.– Problemi na izkustvoto (1991/4), 3–26].

1991 A structural iconographic analysis of the Gundestrup cauldron. –F. Kaul, I. Marazov, J. Best, N. De Vries (eds.), The Thracian tales onthe Gundestrup Cauldron. Amsterdam: Najade Press 1991, 43–75.

2006 Celts and Thracians. – M. Szabó (ed.), Celtes et Gaulois. L’Archéologie face à l’Histoire 3,  les Civilisés et les Barbares (du V e au II e siècle avant J.-C.). Actes de la table ronde de Budapest, 17–18juin 2005. Collection Bibracte 12/3, Glux-en-Glenne: Bibracte (2006),129–142.

Mateszew, S.

1967 Uwagi nad chronologią upadku państwa Celtów w Tracji. – PraceHistorycne 3 (1967), 7–19.

Megaw, J. V.

1970 Art of the European Iron Age. Bath: Adams and Dart 1970.

2004 In the Footsteps of Brennos? Further Archaeological Evidence forthe Celts in the Balkans. – B. Hänsel, E. Studenikova (eds.), ZwischenKarpaten und Ägäis. Neolithikum und ältere Bronzezeit. Gedenkschrift für Viera Nemejcova-Pavukova. Rahden/Westf. 2004, 93–107.

2005 Celts in Thrace? A reappraisal. – J. Bouzek, L. Domaradzka (eds.), The Culture of Thracians and their Neighbours. Proceedings of theInternational Symposium in Memory of Prof. Mieczyslaw Domaradzki,BAR Intern. Series 1350. Oxford: Archaeopress 2005, 209–214. 

Megaw, R., Megaw, V.

1989 Celtic Art From its beginings to the Book of Kells. London, NewYork: Thames and Hudson 1989 [on La Tène finds in the lands of the ancient Thracians see also D. W. Harding, The Archaeology of Celtic art, Abingdon & New York: Routledge 2007].

Megaw, R., Megaw, V., Theodossiev, N., Torbov, N.

2000 The decorated La Tène sword scabbard from Pavolche near Vratsa: some notes on the Celtic settlement in Northwestern Thrace. –Archaeologia Bulgarica (2000), 25–43.

Mihailov, G. / Михайлов,Г.

1955 Към историята на Тракия през ІV–ІІІ в. пр .Хр.–Известия на Археологическия Институт 19/2 (1955 = Сб.Г.И.Кацаров), 150–165. [Towards the history of Thrace during the ІV –ІІІc. BC. – Izvestiya na Arheologicheskiya Institut  19/2 (1955), 150–165; See also G. Mihailov, La Thrace aux Ive et IIIe siècles avant notre ère. – Atheneum N.S. 39 (1961), fasc.1–2, 33–44].

1972–1997 Inscriptiones Graecae in Bulgaria reperta. V. I–V. Sofia 1972–1997.

1987 Le suffixe -sken Thrace. – Linguistique Balkanique 30/3 (1987),147–162 [also discusses some Celtic parallels].

Mihaylova, Z.

1992 Metal finds from the Thracian fortified Settlement near the Water-supply Station in Sboryanovo. –Helis 2 (1992), 88–93.

Minchev, A.

2006 La composition ethnique et le dévelopment de la région d’Odessosau premier millénaire avant J.-C. – M. Cullin-Mingaud, M. Doncheva,C. Landes (eds.), Des Thraces aux Ottomans. La Bulgarie à travers lescollectiones des musées de Varna. (Montpellier Agglomération) Institut National d’Histoire de l’Art (2006), 93–96.

2007 Some aspects of cultural exchange during 5th– 1stc. BC in North-eastern Thrace: Thracian, Scythian and Celtic bridle frontlets in the Archaeological museum of Varna. –     L. Vagalinski (ed.), The Lower Danube in Antiquity (VI c. BC – VI c. AD). Sofia: Nous publishers 2007, 25–36.

Minkova, M.

2000

The Personal Names in the Latin Inscriptions in Bulgaria. Frankfurt am Mein, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Wien: Lang2000 [contains a certain amount of Celtic personal names with furtherbibliography].

Mircheva, E. / Мирчева, М

2001 Фибула със зооморфен пръстен от Великотърновско.–Известия на Народния Музей– Варна 36–37 (2000–2001), 164–170. [A fibula with a zoomorphic ring from the Veliko Tarnovo region.Izvestiya na Narodniya Muzei–Varna 36–37 (2000–2001), 164–170].

2007

La Tène fibulae kept in Varna Archaeological museum.–L. Vagalinski (ed.), The Lower Danube in Antiquity (VI c. BC – VI c. AD). Sofia: Nous publishers 2007, 65–72.

Mitchell S.

1993 Anatolia. Land, Men, and Gods in Asia Minor.Vol I. The Celt sand the Impact of Roman Rule. Oxford: Clarendon Press 1993 [on Celtic migration and routes to Anatolia].

2003 The Galatians: Representation and Reality. – A. Erskine (ed.), A Companion to the Hellenistic world. Oxford: Blackwell 2003,280–293.

Mócsy, A.

1966 Die Vorgeschichte Obermösiens im hellenistisch-römischen Zeitalter.– Acta Antiqua Hungarica 14 (1966), 87–112 [an overview of the events including Celtic expansion in Balkan area. See also A. Mócsy, Pannonia and Upper Moesia. A History of the Middle Danube Provinces of the Roman empire. London, Boston: Routledge &K. Paul 1974].

Mаndescu, D.

2007 A Witness of the Fashion Change in the 3rd century BC at the Lower Danube. The fibula of hybrid type. – L. Vagalinski (ed.),The Lower Danube in Antiquity(VI c. BC – VI c. AD). Sofia: Nouspublishers 2007, 59–63.

2008 Cronologia perioadei timpurii a celei de-a doua epoci a fierului(sec. V – III a. Chr.) între Carpaţi, Nistruş i Balcani. Rezumatul tezei dedoctorat. Bucureşti 2008 [contains information on the dating andchronology of archaeological sites in Eastern Balkans]. 

Nachtergael, G.

1977 Les Galates en Grèce et les Sotéria de Delphes: recherchesd’histoire et d’épigraphie hellénistiques. Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Classe des lettres et dessciences morales et politiques. Bruxelles: Palais des académies 1977.

Neroznak, V. P. /Нерознак,В.П.

1974 Палеобалканские и кельтские ономастические параллели. –В.Н.Ярцева (ред.), Кельты и кельтские языки. Москва 1974,42–50. [Paleobalkan and Celtic onomastic parallels. – Kelty i keltskijeyazyki. Moscow 1974, 42–50]. 

Niese, B.

1898 Zur Geschichte der keltischen Wanderungen.– Zeitschrift für deutsches Altertum 42 (1898), 129–161.

Nikolov, B. /Николов,Б.

1965 Тракийски паметници във Врачанско. –Известия на АрхеологическияИнститут 28 (1965), 162–203. [Thracian monuments in the Vratsa region. – Izvestiya na Arheologicheskiya Institut  28 (1965),162–203].

1990 Тракийски находки от Северозападна България. –Археология 32/4 (1990), 14–26. [Thracian finds in Northwestern Bulgaria. –Arheologiya 32/4 (1990), 14–26]. Ognenova, L.1974 Notes sur la toreutique antique en Thrace. –Thracia 3 (1974), 185–193

Ognenova-Marinova, L. / Огненова-Маринова,Л.

1984 Дребни находки,теракоти,скулптура. –Д.Димитров, М.Чичикова, А.Балканска, Л.Огненова-Маринова, Севтополис.т.І. Бит и култура.София:Издателство на БАН 1984, 159–227.[Minor objects, terracottae, sculpture.– D. Dimitrov, M.Čičikova, A. Balkanska, L. Ognenova-Marinova, Seuthopolis. Vol. 1. Sofia:Izdatelstvo na BAN 1984, 159–227]. 

Oppermann, M.

2004 Die westpontischen Poleis und ihr indigenes Umfeld invorrömischer Zeit. Schriften des Zentrums für Archäologie undKulturgeschichte des Schwarzmeerraumes 2, Langenweißbach 2004[with reference on Celtic raids in the region].

Orel, V.

1987 Thracian and Celtic. –The Bulletin of the Board of Celtic Studies 34 (1987), 1–9.

Papazoglu, F.

1969 Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba – Tribali, Autarijati, Dardanci, Skordisci i Mezi. Sarajevo: Akademija nauka iumjetnosti Bosne i Hercegovine 1969. [English version: F. Papazoglu, The Central Balkan Tribes in Pre-Roman Times. Amsterdam: Adolf M. Hakkert 1978].

Peter, U.

1997 Die Münzen der thrakischen Dynasten (5. – 3. Jahrhundert v.Chr.). Hintergründe ihrer Prägung. (Griechisches Münzwerk). Berlin:Akademie Verlag 1997.

Petrovszky, R.

2004 Das Militärdiplom des Atrectus. – Mitteilungen des HistorischenVereins der Pfalz 102 (2004), 7–64 [a military diploma from Ruse with a Celtic name].

Poghirc, C.

1980 Concordances toponymiques Celto-Daco-Mesiens. –Linguistique Balkanique 23/3 (1980), 31–33.

Polomé, E.

1992 Thraco-Phrygian. – J. Gvozdanović(ed.), Indo-European Numerals. Berlin, New York: Mouton de Gruyter 1992, 361–366[Thracian personal-name element centho- and Gaulish cintu- as a“remarkable isogloss”]. 

Popov, R. / Попов,Р.

1913 Халщатски и латенски фибули от разни находища в България.– Списание БАН.  Историко-филологически клон 4 (1913), 140–164 (Hallstatt and La Tène fibulae from various findspots. – Spisanie na Balgarskata Akademiya na Naukite. Istoriko-filolologicheski Klon 4 (1913), 140–164). [Among the earliest publications of La Tène findsfrom Bulgaria see also R. Popov /Р.Попов,Материали за проучването на халщатската и латенската култура в България и Македония. –Годишник на Народния Музей София 3 (1921),152–182 (Materials for the investigation of Hallstatt and La Tèneculture in Bulgaria and Macedonia. –Godishnik na Narodniya Muzei Sofia 3 (1921), 152–182); Dyakovich, B. /  Б.Дякович, Халщатски и латенски  фибули в Археологическия Музей при Народната библиотека в Пловдив. – Известия на Българския Археологически Институт 1 (1921–1922), 31–40 (Hallstatt and La Tène fibulae in theArchaeological museum at the Public library Plovdiv. –Izvestiya naBalgarskiya Arheologicheski Institut 1 (1921–1922), 31–40; R. Popov /Р.Попов, Предисторически изследвания във Врачанското поле. –Известия на Българския Археологически Институт 2 (1923–1924), 99–136. (Protohistoric research in the Vratsa plain. – Izvestiya naBalgarskiya Arheologicheski Institut 2 (1923–1924), 99–136); V. Mikov/В.Миков, Келтийски находки у нас. –Българска Историческа Библиотека 5/1(1932), 186 (Celtic finds in our lands.– Balgarska Istoricheska Biblioteka 5/1 (1932), 186)].

Powell, T.

1958The Celts. London: Thames and Hudson 1958.

1971 From Urartu to Gundestrup: the agency of Thracian metal-work. –J. Boardman, M. Bown, T. Powell (eds.), The European Community inlater prehistory. Studies in honor of C. F.C.Hawkes. London, Totowa:N. J. Routledge & Kegan Paul, Rowman & Littlefield 1971, 183–210 [on the same subject see also N. Sandars, Orient and orientalizing inearly Celtic Art. –Antiquity 45 (1971), 103–112; Eadem. Orient andorientalizing: recent thoughts reviewed. – P. M. Duval, C. Hawkes(eds.) Celtic art in ancient Europe, five protohistoric centuries.Proceedings of the colloquy held in 1972 at Oxford, Maison Française.London: Seminar Press 1976, 41–60; J. Boardman. The Diffusion of Classical Art in Antiquity. Princeton: Princeton University Press 1994;J. V. Megaw, R. Megaw, Persians bearing gifts? A footnote on an oldfind.–Р. Гичева, К. Рабаджиев (eds.), Πιθύη. Изследвания в чест на проф.Иван Маразов. София: Издателска къща Анубис 2002,486–493]. 

Radoslavova, G. / Радославова,Г.

2005 Въоръжение на воин–една находка от с.Езерче, Разградско. – И.Маразов (ред.), Траките и околния свят. Научна конференция Шумен 2004. МИФ 9(2005), 277–283. [A warrior’s weaponry – a find from Ezerche village, Razgrad region.– I. Marazov (ed.), Trakite i okolniya svyat. Nauchna konferentsiya Shumen 2004. MIF 9 (2005),277–283].

Rivet, A. L. F.

1980 Celtic Names and Roman Places. –Britannia 11 (1980), 1–19[discusses inter alia linguistic Celticity of Durostorum(now Silistra)].

Rustoiu, A.

2005 The Padea-Panagjurski Kolonii Group in south-western Transylvania (Romania). – H. Dobrzańska, V. Megaw, P. Poleska (eds.), Celts on the Margin. Studies in European Cultural Interaction 7th Century BC – 1st Century AD dedicated to Zenon Woźniak. Kraków:Institute of Archaeology and Ethnology Kraków 2005, 109–120

2006 A Journey to Mediterranean. Peregrinations of a Celtic Warriorfrom Transylvania. –Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”, Historia 51/1(2006), 42–85 [see also A. Rustoiu, The Celts between Tisa and theCarpathians before and after the Great Invasion in the Balkans. –V. Sîrbu, D. L. Vaida (eds.), Thracians and Celts. Proceedings of theInternational Colloquium Bistriţa, 18–20 May 2006. Cluj–Napoca:Editura Mega 2006, 213–228.]

2008 Războiniciş i societate în aria celtică transilvă neană. Cluj–Napoca: Editura Mega 2008.

Schmidt, K. H.

1957 Die Komposition in gallischen Personennamen. – Zeitschrift für celtische Philologie 26 (1957), 33–301 [contains discussion of severalCeltic words preserved in the onomastics of the area].

1994 “Galatische Sprachreste”. – E. Schwertheim (ed.), Forschungen in Galatien. Bonn: R. Habelt 1994, 15–28 [contains references to “eastern” Celtic]

Shchukin, M. / Щукин,М.Б.

1995 The Celts in Eastern Europe. –Oxford Journal of Archaeology 14(1995), 201–227 [on the distribution of La Tène finds in the region and Celtic raids see also M. Schcukin, V. Eremenko, Zur Frage der Datierung keltischer Altertumer in Transkarpatengebiet der Ukraine undeinige Probleme der Latene-Chronologie. – Acta Archaeologica Carpathica 30 (1991), 115–140; M. Shchukin, G. Tchebotarenko, T. Shcherbakova, Two Finds belonging to La Tène and Roman Periodsfrom the Moldavian Republic.– Oxford Journal of Archaeology 12(1993), 67–75].

1999 Кельты, германцы и исчезнувшие бастарны. -А.И.Фалилеев (ред.), Язык и культура кельтов. Материалы VII коллоквиума. Санкт-Петербург: Наука 1999, 54–63. [Celts, Germans and thevanished Bastarnae. –Yazik i kultura keltov. St.-Petersburg: Nauka1999, 54–63]. Sims-Williams, P.2006 Ancient Celtic Place-Names in Europe and Asia Minor. Oxford:Blackwell 2006. 

Sîrbu, V., Arsenescu, M.

2006 Dacian settlements and necropolises in Southwestern Romania(2nd c. BC – 1st c. AD).– Acta Terrae Septemcastrensis 5/1 (2006), 163–186 [with reference to contemporary sites and finds in NorthernBulgaria. See also V. Sîrbu, Daciiş i Celţii din Transilvaniaş i vestul României.– C. Gaiu, C. Gǎzdac (eds.), Fontes Historiae. Studii inhonorem Demetrii Protase. Bistriţa, Cluj-Napoca: Accent 2006,191–220].

Stoyanov, T. / Стоянов,Т.

2005 The Mal-tepe complex near Mezek. – J. Bouzek, L. Domaradzka(eds.), The Culture of Thracians and their Neighbours. Proceedings of the International Symposium in Memory of Prof. Mieczyslaw Domaradzki. BAR Intern. Series 1350. Oxford: Archaeopress 2005,123–128.

Stoyanov, T., Mihaylova, Zh.

1996 Metalworking in the Getic city in Sboryanovo locality near Isperih, NE Bulgaria (Preliminary report). – Ephemeris Napocensis 6 (1996), 55–77. [See also T. Stoyanov, Spatial pattern and economicdevelopment in North-Eastern Thrace – 7th– 2nd centuries BC. –L. Domaradzka, J. Bouzek, J. Rostropowicz (eds.), Pistiros et Thasos.Structures économiques dans la péninsule Balkanique aux VII e– II e siècles avant J. C. Opole 2000, 55–68; T. Stoyanov, The Getic Capitalin Sboryanovo: new excavation issues and research developments. –Thracia 15 (2003), 413–423; T. Стоянов, Гетската столица вИАР“ Сборяново ” – нови резултати. – И . Маразов (ред.),Траките и околния свят. Научна конференция Шумен 2004. МИФ 9 (2005), 251–261 (T. Stoyanov, The Getic capital in IAR Sboryanovo – newresults.– I. Marazov (ed.), Trakite i okolniya svyat. Nauchnakonferentsiya Shumen 2004. MIF 9 (2005), 251–261); T. Stoyanov,Zh. Mihaylova, K. Nikov, M. Nikolaeva, D. Stoyanova, The Geticcapital in Sboryanovo. 20 years of investigations. Sofia: Studio DADA2006].

Strobel, K.

1996 Die Galater. Geschichte und Eigenart der keltischenStaatenbildung auf dem Boden des hellenistischen Kleinasien. Bd. 1. Untersuchungen zur Geschichte und historischen Geographie der hellenistischen und römischen Kleinasien I. Berlin 1996. 

Szabó, M.

1991 Thraco-Celtica. – Orpheus 1 (1991), 126–134.

1991 The Celts and Their Movements in the Third Century BC. –S. Moscati (ed.), The Celts. New York: Rizzoli 1991, 303–320.

1992 Les Celtes del l’est: le second age du fer dans la cuvette desKarpates. Paris: Errance 1992 [with discussion of Celtic expansion andLa Tène finds in Thrace. See also M. Szabó, Les Celtes en Pannonie: Contribution à l’histoire de la civilisation celtique dans la cuvette des Karpates. Études d’histoire et archéologie 3. Paris: Éditions Rue d’Ulm1988; M. Szabó, Le monde celtique au III-e siecle avant J.-C.–Études Celtiques 28 (1991), 11–31; M. Szabó, The Celts and Their Movementsin the Third Century BC. – S. Moscati (ed.), The Celts. New York: Rizzoli 1991, 303–320; M.Szabó, Guerriers celtiques avant et après Delphes. Contribution à une période critique du monde  celtique. –J. Charpy (ed.), L’Europe celtique du Ve au III e siècle avant J.-C.:contacts, échanges et mouvements de populations. Sceaux: KronosB.Y. Chronothèque 1 (1995), 49–67].

Tacchella, D. E.

1903 Une tétradrachme du roi Cavarus.- Bulletin international denumismatique (1903), 1-2. 

Tacheva, M. / Тачева,М.

1981 Опит за възстановяване на политическата история на Тракия от края на ІVв.пр.н.е. до края на ІІІ в.пр.н.е. –Векове (1981),47–53. [An attempt to reconstruct political history of Thrace from theend of the IV c. BC to the end of the III c. BC. –Vekove (1981), 47–53].

1982 Причините за политическия упадък в древнаТракия през ІІІ в.пр.н.е. –Годишник на Софийския Университет. Историко -философски факултет 75 (1982), 5–12. [The reasons for political decay inancient Thrace during the III c. BC. – Godishnik na Sofiiskiya Universitet. Istoriko-filosofski fakultet 75 (1982), 5–12].

1987 История на българските земи в древността.Част ІІ. София:Наука и изкуство1987. [History of Bulgarian lands in antiquity.Part II. Sofia: Nauka i izkustvo 1987]. 

Tacheva-Hitova M.

1978 Au sujet des épées celtiques trouvées en Bulgarie. – Studia inhonorem Veselini Beševliev. Sofia 1978, 325–337. 

Tačeva, M.

1991 La route des Celtes à travers la Thrace. – Études Celtiques 28/2(1991), 191–199. 

Theodossiev, N. / Теодосиев,Н.

1992 Трибалите: някои проблеми на историческото им  развитие. –Исторически преглед 48 (1992), 70–84. [Triballi: some problems of their historic development. –Istoricheski pregled 48 (1992), 70–84.]

1998 Северозападна Тракия през V–Ів .пр.Хр. Автореферат. София1998. [North-Western Thrace V – I BC . Abstract of Ph. D.thesis. Sofia 1998].

2000 North-Western Thrace from the fifth to first centuries BC.BAR Intern. Series No 859. Oxford: Archaeopress 2000.

2005 Celtic settlement in north-western Thrace during the late fourthand the third centuries BC: Some historical and archaeological notes. –H. Dobrzańska, V. Megaw, P. Poleska (eds.), Celts on the Margin.Studies in European Cultural Interaction 7th Century BC – 1st Century AD dedicated to Zenon Woźniak. Kraków: Institute of Archaeology and Ethnology Kraków 2005, 85–92.

Theodossiev, N., Torbov, N. / Теодосиев,Н.,Торбов,Н.

1995 Тракийски могили от късноелинистическата епоха  при Търнава, Белослатинско. –Известия на Музеите в Северозападна България 23 (1995), 11–58. [Thracian tumuli of the Late Hellenisticperiod near Tarnava. –Izvestiya na Muzeite v Severozapadna Bulgaria 23 (1995), 11–58].

Todorovič, J.

1965 Classification des épées celtiques dans les Balkans et en Pannoniedu Sud. – Archeologia Jugoslavica 6 (1965), 71–75. 

1968 Kelti u jugoistočnoj Evropi. Beograd: Muzej grada Beograda1968. [The Celts in Southeastern Europe. Beograd: Muzej gradaBeograda 1968].

1974 Skordiski. Istorija i Kultura. Novi Sad – Beograd 1974.

Tomaschitz, K.

2002 Die Wanderungen der Kelten in der antiken literarischen Überlieferung.Mitteilungen der Prähistorischen Kommision 49. Wien:Verlag der ÖAW 2002.

2007 Die literarische Evidenz zu den Kelteneinfallen infrühhellenistischen Zeit. – H. Birkhan (ed.), Kelten-Einfälle an der Donau. Akten des Vierten Symposiums deutchesprachiger Keltologinnenund Keltologen. Wien: Verlag ÖAW 2007, 559–571.

2007 Die Kelten von Tylis nach Schriftquellen.– Studia Hercynia 11(2007), 83–96.

Tomaschek, W.

1893 Die alten Thraker. Teil I. –Sitzungsberichte der Wiener Akademieder Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse. Band 128. Wien 1893, 1–130.

1893 Die alten Thraker. Teil II.1. – Sitzungsberichte der Wiener  Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse. Band 130. Wien 1893,1–70.

1894 Die alten Thraker. Teil II.2. – Sitzungsberichte der Wiener  Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse. Band 131. Wien 1894,1–103. [Contains a fair amount of Celtic comparanda; the three parts of thework were reprinted in one volume in 1975 by Biblio Verlag, Osnabrück].

Tonkova, M. / Тонкова, M.

2002 Metal ornaments of the Late Iron Age and the Early RomanImperial period. – A. Bozkova, P. Delev (eds.), Koprivlen I. Rescuearchaeological investigations along the Gotse Delchev – Drama Road 1998–1999. Sofia: Nous Publishers 2002, 195–206.

2002 Накити с полихромна украса от V – I в.пр.Хр. от Тракия. –Известия на Народния Музей Бургас 4 (2002) (= Studia in honorem Ivani Karajotov), 98–113. [Jewellery with polychrome decoration fromthe fifth – first centuries BC from Thrace. – Izvestiya na Narodniya Muzei Burgas 4 (2002)(= Studia in honorem Ivani Karajotov),98–113].

Torbov, N. / Торбов,Н.

1997 Криви тракийски ножове от ІІІ в.пр.Хр.–І в. открити в  Северозападна България.–Известия на Музеите в Северозападна България 25 (1997), 15–46. [Curved Thracian knives of the III – I c.BC discovered in Northwestern Bulgaria. –Izvestiya na Muzeite v Severozapadna Bulgaria 25 (1997), 15–46].

1998 Тракийски юзди от ІІІв.пр.Хр. –Ів. открити в  Северозападна България. –Известия на Музеите в Северозападна България 26 (1998), 11–43. [Thracian bridle bits III BC – I AD discovered in Northwestern Bulgaria. – Izvestiya na Muzeite v Severozapadna Bulgaria 26 (1998), 11–43].

1998 Spurs from the 2ndCentury BC – 1st Century AD found in Northwestern Bulgaria. –Archeologia Bulgarica 2/1 (1998), 54–63.

2000 Мечове от II – Iв.пр.Хр. открити в Северозападна  България.–Известия на Музеите в Северозападна България 28 (2000), 11–34.[II – I c. BC swords discovered in Northwestern Bulgaria. –Izvestiya na Muzeite v Severozapadna Bulgaria 28 (2000), 11–34].

2001 Тракийско въоръжение и снаряжение от късно-желязната епоха между Дунава и Балкана (ІІІ–Ів.пр.Хр.). Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”. София 2001. [Thracian arms and armament from the LateIron Age between the Danube and the Balkans (III – I c. BC). Abstract of Ph. D. thesis, Sofia 2001].

2004 Chain-mails from Northern Bulgaria III – I c. BC.– Archeologia Bulgarica 8/2 (2004), 57–69.

2005 Мечове от III – Iв.пр.Хр. и келтските влияния в Северозападна Тракия. –И. Маразов  (ред.),Траките и околниясвят. Научна конференция Шумен 2004. МИФ 9 (2005), 263–276. [III – I c. BC Swords and Celtic influences in Northwestern Thrace.–I. Marazov(ed.), Trakite i okolniya svyat. Nauchna konferentsiya Shumen 2004. MIF 9 (2005), 263–276]. 

Torbov, N., Anastassov, J.

2008 Le group  “Padea-Panagjurski kolonii”. Réexamen des ensemblesfunéraires des IIе et Iers. av. J.-C du Nord-Ouest de la Bulgarie.–V. Sîrbu, I. Stîngǎ (eds.), The Iron Gates region during the Second IronAge: settlements, necropolises, treasures. International Colloquium,Drobeta-Turnu Severin (June 12th–15th 2008). Drobeta–Turnu Severin:Editura Univ. Craiova 2008, 95–107.

Torbov, N., Antonov, D.

2000 Part of the bronze mould for silver fibulae from I c. BC found inNorth-Western Bulgaria. – Archaeologia Bulgarica 4 (2000), 21–26.

2002

Bronze tools from Northwestern Bulgaria (6th– 1st centuries BC).–Archaeologia Bulgarica 6 (2000), 37–53.

Vagalinski, L. / Вагалински,Л.

2005 Рисувана керамика от края на късножелязната епоха в Северна България. – Г.Китов, Д.Димитрова (ред.), Земите на България – люлка на тракийската култура. Национална Конференция във Велико Търново. т.ІІ.София: Университетско издателство “Св.Климент Охридски” 2005, 205–207. [Painted pottery from theend of the Late Iron Age in Northern Bulgaria. – G. Kitov, D. Dimitrova(eds.), Zemite na Bulgaria – lyulka na trakiiskata kultura. Natsionalna konferentsiya vav Veliko Tarnovo. Sofia: Universitetsko izdatelstvo“Sv. Kliment Ohridski” 2005, 205–207].

2007 Celtic pottery in Northern Bulgaria. – L. Vagalinski (ed.), The Lower Danube in Antiquity (VI c. BC – VI c. AD). Sofia. “Nous”publishers 2007, 73–82.

Venedikov, I. / Венедиков,И.

1955 Келтското нашествие в нашите земи през ІІІ в. пр. н. е. под светлината на археологическите материали.–Исторически преглед 3 (1955), 77–97. [Celtic invasion in our lands during III c. BC in thelight of the archaeological materials. –Istoricheski pregled 3 (1955),77–97].

1961 Две съкровища от елинистическата епоха в Тракия.  –Сборник в памет на К. Шкорпил. София1961, 355–365. [Two treasures of theHellenistic period in Thrace. – Collection of papers in memory of K. Škorpil. Sofia 1961, 355–365].

Vladimirova-Paunova, V. / Владимирова-Паунова,В.

2005 Могилна гробна находка от късножелязната епоха от Руй планина, Западна България. – T. Stoyanov, M. Tonkova, Chr. Preshlenov, Chr. Popov (eds.), Heros Hephaistos. Studia inhonorem Liubae Ognenova-Marinova, Велико Търново: Фабер 2005, 376–386. [Tumular grave find of the Late Iron Age from Rui planina, Western Bulgaria. – T. Stoyanov, M. Tonkova, Chr. Preshlenov, Chr. Popov (eds.), Heros Hephaistos. Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova. Veliko Tarnovo: Faber 2005, 376–386].

Wagner, H.

1971 Studies in the origins of the Celts and of early Celtic civilisation. Published for the Belfast Institute of Irish Studies by Max Niemeyer:Tübingen 1971 [contains reprints of H. Wagner, The origin of the Celtsin the light of linguistic geography. – Transactions of the Philological Society (1969), 203–250, and Studies in the origins of early Celticcivilisation. –Zeitschrift für celtische Philologie 31 (1970), 1–58, whichargue for close links between Thracians and the Celts in pre-history. For Thracian (and “Illyrian”) as a linguistic intermediary between Celtic and Armenian see G. Solta, Die Stellung des Armenischen im Kreise der indogermanischen Sprachen. Wien: Mechitharisten Buchdruckerei 1960, 233]. 

Webber, C.

2001 The Thracians 700 BC – 46 AD. Oxford: Osprey Publishing 2001.

2003 Odrysian Cavalry Arms, Equipment and Tactics. – L. Nikolova (ed.), Early Symbolic Systems of Communication in Southeast Europe. BAR Intern. Series No 1139. Oxford: Archaeopress 2003, 529–554.

Werner, R.

1996 Die Thraker und ihre Nachbarstämme: Die Beziehungen der Thraker zu Skythen, Illyriern und Kelten. -W. Leschhorn, A. V. Miron, A. Miron (eds.), Hellas und der Griechische Osten. Festschrift für Robert Franke zum 70. Geburstag. Saarbrücken 1996, 273–290.

Whatmough, J.

1970 The Dialects of Ancient Gaul. Cambridge: Harvard University Press 1970 [cf. also X. Delamarre, Index de J. Whatmough, The dialects of ancient Gaul. – Veleia 21 (2004), 221–287; P. Sims-Williams (ed.), Additions to Alfred Holder’s Celtic Thesaurus by Georges Cousin together with an electronically searchable version of Holder’ sheadwords by Llinos Dafis & Ashwin Gohil and indexes to Joshua Whatmough’s ‘The Dialects of Ancient Gaul’ by Xavier Delamarre & G. R. Isaac. Aberystwyth: CMCS Publications 2006]. 

Woźniak, Z.

1973 Die Gräberfelder des Latènetypus aus dem Niederdonaugebiet undihre Beziehungen zu Mitteleuropa. – G. Novak (ed.), Actes du VIII e Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. Beograd, 9–15 Septembre 1971. Volume III. Belgrade 1973, 250–256.

1974 Wschodnie pogranicze kultury lateńskej. Wrocław-Warszawa-Kraków 1974 [see also Z. Woźniak, Die östliche Randzone derLatènekultur. – Germania 54 (1976), 382–402].

1975 Die Kelten und die Latènekultur auf den thrakischen Gebieten.– Alba Regia 14 (1975), 177–183.

Yardly C., Heckel W.

1997 Justin. Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus. Vol. I, books 11-12. Alexander the Great. Oxford: Clarendon Press 1997.

Zirra V.

1976 Le problème des celtes dans l’espace du Bas-Danube. – C. Preda,A. Vulpe, C. Poghirc (eds.), Thraco-Dacica. Recueil d’études àl’occasion du IIe Congrès international de thracologie. Bucuresti 1976,175–182.

1979 A propos de la présence des éléments laténiens sur le riveoccidentale de la Mer Noire – P. M. Duval, V. Kruta (eds.), Les mouvements celtiques du Ve au I er  siècle avant notre ère. Actes du XXVIII e colloque organise a l’occasion du IX e Congres international dessciences prehistoriques et protohistoriques, Nice 1976. Paris : CNRS1979, 189–193. 

Zirra, V. V.

1991 Entre l’utile et l’art. Les fibules latèniennes en Roumanie. – Études Celtiques 28 (1991), 451–464.

1996–1998 Bemerkungen zu den Thrako-Getischen Fibeln. – Dacia (NS) 50–52 (1998), 29–53.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *