Български автори,  Занаяти,  История,  Келтски свят,  Трако-Келтика

Автономни и псевдоавтономни монети на Одесос от колекцията на Александър Русев (III в.пр.Хр. – I в.сл.Хр.). Част 4-4.

2015г., автор: Владимир Беков, ЖУРНАЛ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, бр.3, 2015г., издава УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
ШУМЕН

взето от:

https://www.academia.edu/43124760/%D0%96%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%9B_%D0%97%D0%90_%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98_%D0%98_%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%95%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98_%D0%98%D0%97%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF_3_2015_JOURNAL_OF_HISTORICAL_AND_ARCHAEOLOGICAL_RESEARCH_3_2015?email_work_card=view-paper

КАТАЛОГ – ПРОДЪЛЖЕНИЕ

71. Същата.
АЕ; 8,1 г., 21,5 мм., 12 ч.

72. Същата.
АЕ; 5,5 г., 21–22 мм., 1 ч.

73. Същата, но оловен варваризат с псевдомагистратско означение (PB M7).
Pb; 3,7 г., 15–17,2 мм., 3 ч. (Бъчваров 1994, 10-14; Топалов 1999, 67).

74. Дихалк? Тип AMNG група D (първата половина на I в.пр.Хр.).
Аверс: Глава на Хермес с петасос, кадуцей под нея.
Реверс: ΟΔΗ ΘΕΟ около препълнен Рог на изобилието.
АЕ; 2,5 г., 13,5 мм., 12 ч. (AMNG 2222 ; Топалов 1998, 36).

75. Тетрахалк Тип 2 с магистратско означение ΘΕΟ (Тип 2, М 6) (първата половина на I в.пр.Хр.).
АЕ; 3 г., 17,5 мм., 12 ч. (AMNG 2195; Топалов 1999, 3).

76. Дихалк? Тип AMNG група D (85–75 г.пр.Хр.).
Аверс: Глава на Артемида.
Реверс: ΟΔΗ ΘΕΟ около колчан.
АЕ; 1,4 г., 12 мм., 12 ч. (AMNG 1221; Топалов 1999, 42). Много рядка!

77. Тетрадрахма от александров тип сечена в Одесос (85–75г.пр.Хр.).
Аверс: Глава на младия Херакъл с шлем от лъвска кожа с портретни черти на идеализирания Митридат VI или негов син?
Реверс: BAΣIΛEΩΣ AΛEΞANΔΡOΥ от двете страни на Зевс седнал на трон, държи жезъл и орел, под трона градски монограм, под орела магистратско означение ΕΣΤΙ. Фрагмент от малка колективна находка – Варненско (20–30 бр.).
AR; 6,4 г., 26 мм., 12 ч. (AMNG 2157, Price 1205, Callatay Group, D2). Рядка!

77a. Същата. Не е от колекция Русев. Контрамаркирана или изпробвана в градската монетарница след римските завоевания в района през 72 г.пр.Хр.? Същата контрамарка/проба се наблюдава върху късните емисии (85-75 г.пр.Хр), предназначени за кампанията по Третата Митридатова война.
AR; 6,4 г., 26 мм., 12 ч.

78. Тетрахалк от Тип 2 с пълно изписване на града ΟΔΗΣΙΤΩΝ и силно митридатово влияние в портрета на Аполон, с магистратско означение ЕКА, непубликувано на този тип! Вероятно последната емисия от типа (85-75 г. пр.Хр.).
АЕ; 2,4 г., 15 мм., 12 ч. NEW! Изключително рядка!

78а. Не е от колекция Русев (по MacDonald 2009. no. 101, pp. 132-133.). Тетрадрахмата александров тип като 77, но с надпис BAΣIΛEΩΣ AΛEΞANΔΡOΥ ΟΔΗΣΙΤΩΝ и е препечатка върху по-стара тетрадрахма на витинския цар Никомед IV Филопатор (94–75/74 г.пр.Хр.), отсечена в
Одесос (80–75 г.пр.Хр.) с магистратско означение ЕКА.
AR; 6,8 г., 12 ч. (AMNG 2154/55, Price 1197b, Callatay 1997, Group 2, D12).

78b. Не е от колекция Русев (монета, предложена на аукцион). Същата, но с друг лицев печат.
AR; 16,03 г. (AMNG-, Price -, Callatay 1998, Group 2B, D4-R16a).

78c. Не е от колекция Русев (монета, предложена на аукцион). Същата от същия лицев печат, но с последното магистратско означение ΛAKΩ! (75-72/63 г.пр.Хр.).
AR; 16,16 г. (Callatay 1998, Group 3, D4-R1).

78d. Не е от колекция Русев (монета, предложена на аукцион). Същата като 77, но с надпис BAΣIΛEΩΣ AΛEΞANΔΡOΥ ΟΔΗ, с магистратско означение ΛAKΩ, класически портрет на Митридат VI и е надпечтана със същата контрамарка/проба като 77a (75-72/63 г.пр.Хр.).
AR; ( Price 1193; Callatay 1997, Grоup 3, D3).

79. Октохалк от Тип 3 с неясно магистратско означение.
АЕ; 7,5 г., 19,–20,5 мм., 12 ч.

80. Същата.
АЕ; 5,9 г., 19,8–22 мм., 12 ч.

81. Варваризат на Тип 3 с неясно магистратско означение.
Pb/AE; 6,8 г., 17–21 мм., 12 ч.

82. Същата, но изцяло оловна.
Pb; 4,4 г., 6–17 мм.

83. Същата. От находката от Шуменско.
Pb; 2,4 г., 16,3 мм.

84. Същата. От находката от Шуменско.
Pb/AE; 4 г., 15–16 мм.

85. Псевдоавтономен (Тип 1 по Беков 2014А) октахалк или 2 асария?
(края на I в.пр.Хр – началото на I в.сл.Хр.).
Аверс: Глава на Великия бог на Одесос – Плутон/Дарзалас.
Реверс: Великият бог на Одесос – Плутон/Дарзалас на кон в спокоен ход надясно, под него неясен надпис ΟΔH или ΟΔHΣΙ.
АЕ; 8,5 г., 20–21 мм., 1 ч. (AMNG 2009; Топалов 1998, 48; Беков 2014А, 21).

86. Същата.
АЕ; 6 г., 20,6–23 мм., 6 ч. (AMNG 2209; Топалов 1998, 48; Беков 2014А, 21).

87. Псевдоавтономен (Тип 1 по Беков 2014А) 1 асарий? (края на I в.пр.Хр – I в.сл.Хр.).
Аверс: Мъжка глава, чийто портрет е с индивидуални особености и къса брада, надясно.
Реверс: Конник в скок надясно, поздравява с дясната ръка под него ΟΔH, пред него Сω.
АЕ; 2,7 г., 17–18 мм., 12 ч. (AMNG 2211; Топалов 1999, 6; Беков 2014А, 29)

Литература, използвана в каталога:


Беков 2011: Беков, Вл. Автономните и псевдоавтономните монети на Одесос с бог конник. Част първа. В: Историкии. Том 4. Научни изследвания в чест на професор дин Иван Карайотов, по случай
неговата 70-годишнина. Шумен, 2011, 40–48.
Беков 2014: Беков, Вл. Нови щрихи в монетосеченето на Одесос през III в.пр.н.е. В: Сб. Материали от Националната научна конференция „Градът в българските земи“ (по археологически данни). Посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова, Шумен 31 окт. – 1 ноем. 2013г., Шумен 2014. 99–118.
Беков 2014А: Беков, Вл. Стартът на провинциалното монетосечене на Одесос (от края на I в.пр.н.е. – началото на I в. от н.е.) и псевдоавтономните монети на града (I в.пр.н.е. – III в.). – ЖИАИ, 1–2,
2014, 135–158.
Бъчваров 1994: Бъчваров, Ив. Монети от Ряховец, 1994.
Драганов 1990: Драганов, Д. Начало на бронзовото монетосечене на Одесос. В: Нумизматика, ХХIV, 3, 1990, 19-25.
Лазаренко 2004: Лазаренко, И. Бронзови владетелски монети отсичани през IV–III в.пр.Хр. В: Известия на Народния музей – Варна, кн. XL, Варна 2004.
Топалов 1999: Топалов, С. Одесос. Приноси към проучване монетосеченето на града IV–I в. пр. н. е. София 1999.
AMNG: B. Pick, K. Regling. Die antiken Münzen von Dacien und Möesien, Die antiken Münzen Nord-Griechenlands Vol. I. Berlin 1910.
Callatay 1997: De Callatay, F. L’histoire des guerres mithridatiques vue par les monnaies, Numismatica Lovaniensia 8, Louvain-la-Neuve, 1997.
Callatay 1998: De Callatay, F. Les derniers alexandres d’Odessos à lalumière d’une trouvaille récente. Stephanos nomismatikos.: Edith Schönert-Geiss zum 65. Geburtstag, Berlin 1998, 169-192.
MacDonald 2009: MacDonald, D. Overstruck Greek Coins. Studies in Greek Chronology and Monetary Theory, Atlanta (GЕ), 2009.

КРАЙ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *