Български автори,  Занаяти

Медицински находки от предримската епоха

Българска академия на науките, Национален археологически институт с музей, ДИСЕРТАЦИИ, Том 3

откъс от МЕДИЦИНАТА В ПРОВИНЦИИTE ДОЛНА МИЗИЯ И ТРАКИЯ (I-КРАЯ НА III в.), автор: Надежда Кирова, София, 2010г., взето от:

https://www.academia.edu/36821742/Diss_3_2010_pdf?email_work_card=view-paper

От предримската епоха не разполагаме с почти никакви археологически сведения за медицински инструменти, за разлика от множеството писмени данни. От елинистиче-ската епоха имаме първите следи от етруската и келтската хирургия (Künzl 1996, 2435). Това са преди всичко зъбни протези (Krug 1993b, 31f.). Аналогична техника на изработ-ка срещаме и при финикийците.

От келтските селища и гробни находки разполагаме с вносни сонди-шпатули (Künzl 1991b, 191f.). Те достигат до тях от Италия или от Бал-канския полуостров. Не може обаче да се твърди със сигурност, че тези сонди са упо-требявани с медицинска функция. Датират се в периода II – I в. пр. н. е. Сигурни данни за прилагането на трепанация с лечебна цел и висок процент преживяемост имаме при келтите в предримската епоха като разполагаме и с инструменти за прилагането на тази манипулация 1 .

Отделни находки на медицински или фармацевтични пособия са познати от Гърция – пинсети, сонди, ножчета и други, но сигурни данни за хирургични инстру-менти или за такива с безспорно медицинско предназначение почти няма. В един гроб от Nauplion от XV в. пр. н. е. са открити медицински инструменти (Krug 1993b, 15), а в гроб от Ialysos – вендузи (Jackopi 1929, 239ff., Abb. 241).

Единствено последните са широко разпространени като изображения по антични вази, надгробни и посветителни  релефи, които са и едно от малкото археологически доказателства за практикуване на медицина в предримския период. В този ранен етап именно вендузите могат да се смятат като символ на медицинската практика.

  1. Това са трионите за трепанация от Obermanzing (Германия), Kis Köszeg (Унгария) и Galaţii Bistriţei (Румъния) (de Navarro 1955, 231-248; Bologa, Danila, Ghitan 1958, 65-70; Brongers 1969, 7-16; Künzl 1986 c, 271-274).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *